Bäck smäll­de till med sil­ver i sin and­ra täv­ling på två år

Her­rar­nas längd­guld gick som vän­tat till re­kord­man­nen Kristi­an Pul­li. Minst li­ka glad var Kristi­an Bäck vars come­back re­sul­te­ra­de i FM-sil­ver.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TOM­MI WILL­BERG tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

Det blev dub­belt Kristi­an i topp i her­rar­nas längd­fi­nal. För­hands­fa­vo­ri­ten Pul­li kam­ma­de hem guld­peng­en me­dan Bäck vann sil­ver. I sä­songs­sta­tisti­ken ha­de fin­länds­ka re­kord­man­nen Pul­li ett 61 cen­ti­me­ters för­språng ner till två­an, tre­stegs­spe­ci­a­lis­ten Si­mo Lip­sa­nen, men så över­läg­sen var han in­te i fi­na­len.

Pul­lis längs­ta hopp mät­te 7,83 me­ter me­dan sil­ver­me­dal­jen loss­na­de på 7,77. Pul­lis guld­hopp kom i förs­ta om­gång­en och han tog av sig spik­skor­na ef­ter tre hopp. Bäck ha­de små pro­blem med an­sat­sen och av­stam­pen men täv­ling­ens två sista hopp var re­dan hyf­sa­de 7,57 och 7,77.

Spe­ci­ellt med tan­ke på att det var Bäcks förs­ta täv­ling i år och ba­ra and­ra täv­ling på de två se­nas­te som­rar­na.

– Det sma­kar jät­te­bra, sä­ger FM­sil­ver­me­dal­jö­ren.

– Det kän­des som att jag i sista för­sö­ket änt­li­gen fick ett okej hopp gjort. Jag hop­pa­des att det till och med skul­le ha va­rit läng­re än Pul­lis 7,83 men det var nä­ra. Jag ha­de räk­nat med att han tro­ligt­vis skul­le vin­na. Jag är än­då re­a­list då han hop­pat så bra i år och jag in­te hop­pat en en­das­te gång. Jag är nöjd över att va­ra till­ba­ka. Men jag är hung­rig och vän­tar re­dan på näs­ta täv­ling, sä­ger Bäck.

14 må­na­ders pa­us

Ut­gångs­lä­get var långt ifrån per­fekt då Bäcks tänk­ta sä­songs­öpp­ning, kva­let, ställ­des in på grund av att en­dast tolv längd­hop­pa­re an­mält sig. Al­la gick där­med di­rekt till fi­nal och Bäck var tvung­en att gö­ra sitt förs­ta täv­lings­hopp på 14 må­na­der en dag se­na­re än han tänkt sig.

Ett gen­rep ha­de sä­kert gyn­nat 24-åring­en.

– Det tror jag fak­tiskt. Jag ha­de räk­nat med att jag skul­le få en sä­songs­öpp­ning i kva­let. Och så skul­le jag va­ra re­do till fi­na­len. Det var li­te mjukt i dag. Vet in­te om det be­rod­de på att jag in­te hop­pat el­ler på grund av att det var varmt el­ler att det in­te var nå­got kval. Jag ha­de in­te den bäs­ta käns­lan i täv­ling­en. Men 7,77 är nog helt god­känt, sä­ger Bäck.

Ro­ni Ol­li­ka­i­nen blev FM-brons­me­dal­jör med ett hopp på 7,53.

”En jät­te­job­big som­mar”

Bäcks två se­nas­te sä­song­er har störts av ska­dor. I fjol blev det ba­ra en längd­täv­ling i ju­ni och VM-dröm­men gick i kras på grund en vad­ska­da.

EM-fem­man från 2016 lad­da­de upp med ett trä­nings­lä­ger i Or­lan­do i vå­ras till­sam­mans med bland an­nat kol­le­ger­na Pul­li och Ee­ro Haa­pa­la samt häckdrott­ning­en An­ni­ma­ri Kor­te. Men se­dan gick det snett.

– Det har va­rit en job­big som­mar, en jät­te­job­big som­mar. Ska­da ef­ter ska­da. Jag var lik­som Pul­li i bra skick i bör­jan av som­ma­ren och tror att jag skul­le ha kun­nat hop­pa rik­tigt bra om jag skul­le ha hål­lits hel. Men ty­värr blev det in­te som pla­ne­rat. Jag hop­pas jag in­te be­hö­ver upp­le­va en så­dan här som­mar me­ra, sä­ger Bäck.

När han nu änt­li­gen är i skick hop­pas Va­sa­hop­pa­ren att han snart får täv­la igen. Pre­cis som Pul­li hop­pas han få täv­la ut­om­lands i tufft säll­skap.

Men när, var och om han får täv­la är än­nu oklart.

– Jag mås­te kol­la med min ma­na­ger. Jag tror det här re­sul­ta­tet räc­ker för att få täv­la i Eu­ro­pa för på grund av co­ro­na hop­par in­te de fles­ta. Det be­ror ju dock på om man ens får åka i väg och hop­pa runt i Eu­ro­pa el­ler in­te. Jag ser fram emot att få täv­la, sä­ger Bäck.

Jag är nöjd över att va­ra till­ba­ka. Men jag är hung­rig och vän­tar re­dan på näs­ta täv­ling. Kristi­an Bäck

FO­TO: LEH­TIKU­VA/HEIKKI SAUKKOMAA

Fin­lands­svens­ken Kristi­an Bäck be­lö­na­des med FM-sil­ver ef­ter ett hopp på 7,77 me­ter. Hans per­son­li­ga re­kord skrivs 7,95.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.