Di­rek­tör Trump och hans cir­kus

Med ge­di­get grä­van­de re­por­tage må­lar för­fat­tar­na upp en bild som ter sig be­kant för dem som föl­jer med ame­ri­kansk po­li­tik: en okun­nig, tem­pe­ra­ments­full pre­si­dent som vär­de­sät­ter lo­ja­li­tet och sin per­son­li­ga vinst fram­om allt an­nat.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - OSCAR WINBERG

FACKLITTER­ATUR

Philip Ruc­ker & Ca­rol Le­on­nig,

Minä Yk­sin: Do­nald Trump ja Val­ko­i­sen ta­lon hul­lut pä­ivät Ota­va, 2020

Sho­wen fort­sät­ter än­nu. Så ly­der nam­net på det sista ka­pit­let i Washing­ton Post-jour­na­lis­ter­na Philip Ruc­ker och Ca­rol Le­on­nigs opus kring Fö­ren­ta sta­ter­nas pre­si­dent. Sho­wen, i det­ta sam­man­hang, är ing­et mind­re än po­li­tik i de högs­ta sa­lar­na i lan­det. Se­dan länge har ame­ri­kansk po­li­tik loc­kat publik run­tom värl­den som un­der­håll­ning med snab­ba sväng­ar, vil­da an­kla­gel­ser och saf­ti­ga skan­da­ler.

Ing­en re­pre­sen­te­rar dock den­na upp­fatt­ning av po­li­tik som un­der­håll­ning bätt­re än Do­nald Trump. Med er­fa­ren­het från bå­de ta­blo­id­pres­sen och do­kuså­por fängs­lar pre­si­den­ten publi­ken med en po­li­tik som fo­ku­se­rar på dra­ma­tik och per­son­lig­het fram­om lag­stift­ning och led­ning. Trumps för­må­ga att loc­ka till sig strål­kas­tar­na och tv-ka­me­ror­na do­mi­ne­rar ame­ri­kansk po­li­tik. Ge­nom att anam­ma en stil som me­di­a­per­son­lig­he­ter på hö­gern ut­veck­lat un­der de se­nas­te de­cen­ni­er­na, fram­står Trump när­mast som en cir­kus­di­rek­tör som ut­lo­var spän­ning och nö­je.

Men vem vill egent­li­gen spen­de­ra fy­ra år på cir­kus, vem or­kar med fy­ra år fyll­da av ka­os? Show och ka­os är be­näm­ning­ar som kas­tas runt då det gäl­ler Trump – med de va­ga ter­mer­na syf­tas of­ta på det ym­nig­hets­horn av lögn­er, in­kom­pe­tens, makt­miss­bruk och ill­vil­ja som präg­lat pre­si­den­tens tid i Vi­ta hu­set.

De pris­be­lön­ta jour­na­lis­ter­na Philip Ruc­ker och Ca­rol Le­on­nig säl­lar sig med Minä Yk­sin (eng. ori­gi­nal­tit­len A Ve­ry Stab­le Ge­ni­us) till de ota­li­ga böc­ker som för­sö­ker ge lä­sar­na en in­sikt i Do­nald Trump och den­nes Vi­ta hus ge­nom att do­ku­men­te­ra stäm­ning­en och vänd­ning­ar­na in­om ad­mi­nist­ra­tio­nen.

Med ge­di­get grä­van­de re­por­tage må­lar du­on upp en bild som ter sig be­kant för dem som föl­jer med ame­ri­kansk po­li­tik: en okun­nig, tem­pe­ra­ments­full pre­si­dent som vär­de­sät­ter lo­ja­li­tet och sin per­son­li­ga vinst fram­om allt an­nat och med hjälp av ja-sä­ga­re ut­ma­nar så­väl lan­dets la­gar som de­mo­kra­tis­ka tra­di­tio­ner.

De­mo­kra­tis­ka ut­ma­ning­ar

För­tjänst­fullt rap­por­te­rar Ruc­ker och Le­on­nig om de oli­ka sväng­ar­na kring de he­ta po­ta­ti­sar­na som ad­mi­nist­ra­tio­nen jong­le­rat un­der de se­nas­te åren, in­klu­si­ve tu­rer­na kring Nord­ko­rea och den så kal­la­de Mu­el­ler-ut­red­ning­en gäl­lan­de rysk in­bland­ning i pre­si­dent­va­let.

Även om boken in­ne­hål­ler en del av­slö­jan­den är dess främs­ta styr­ka för­fat­tar­nas för­må­ga att vä­va ihop ett om­fat­tan­de ma­te­ri­al, som till sto­ra de­lar är be­kant för lä­sa­ren, till ett sam­man­häng­an­de nar­ra­tiv. En röd tråd ge­nom boken är ut­ma­ning­ar­na för den de­mo­kra­tis­ka pro­ces­sen som Do­nald Trump ut­gör.

Till skill­nad från fler­ta­let böc­ker om ad­mi­nist­ra­tio­nen, ex­em­pel­vis Mi­chael Wolffs Fi­re and Fu­ry el­ler John Bol­tons nyut­giv­na The Room Whe­re it Hap­pened, lyc­kas den­na ba­lan­se­ra mel­lan ett fängs­lan­de tem­po och av­slö­jan­de de­tal­jer. För­fat­tar­na är no­ga med käl­lor­na, und­vi­ker spe­ku­la­ti­va ut­vik­ning­ar och har en av­unds­värd in­sikt i ut­veck­ling­en i Washing­ton.

Den kri­tis­ka ton som pre­sen­te­ras i boken, för­fat­tar­na drar sig in­te för att be­skri­va ad­mi­nist­ra­tio­nen över­lag och pre­si­den­ten i syn­ner­het som in­kom­pe­tent, är be­fo­gad och här­stam­mar of­ta från de som job­bat när­mast med pre­si­den­ten. Ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son be­skrev pre­si­den­ten som en idi­ot, re­pu­bli­ka­nen Chris Christie kal­la­de de le­dan­de in­om ad­mi­nist­ra­tio­nen för knäp­pa, för­re kom­mu­ni­ka­tions­che­fen i Vi­ta hu­set Ant­ho­ny Sca­ramuc­ci kon­sta­te­ra­de att pre­si­den­ten lju­ger så öro­nen fladd­rar.

Allti­ge­nom boken fram­stäl­ler käl­lor från och run­tom ad­mi­nist­ra­tio­nen lan­dets led­ning som oför­mögen och oin­tres­se­rad av att le­da lan­det. Un­der Do­nald Trump hand­lar all­ting om Do­nald Trump. Ef­ter fy­ra år med fo­kus på Do­nald Trump, och ef­ter knap­pa 500 si­dor av Ruc­ker och Le­on­nig, kvar­står en käns­la av ut­matt­ning. Som om man följt en cir­kus i fy­ra år utan up­pe­håll.

FO­TO: AFP/LEH­TIKU­VA JIM WATSON

Ge­nom att anam­ma en stil som me­di­a­per­son­lig­he­ter på hö­gern ut­veck­lat un­der de se­nas­te de­cen­ni­er­na, fram­står Trump när­mast som en cir­kus­di­rek­tör som ut­lo­var spän­ning och nö­je, skri­ver Oscar Winberg i sin re­cen­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.