Höst­mark­na­den i Eke­näs blir in­te av

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Den tra­di­tio­nel­la år­li­ga mark­na­den i sep­tem­ber i Eke­näs ställs i år in på grund av coronaviru­set. Ra­se­borgs stads be­red­skaps­grupp be­slöt i fre­dags att mark­na­den in­te ar­ran­ge­ras.

Eke­näs höst­mark­nad be­söks var­je år av över 30 000 per­so­ner.

– Det är själv­klart trå­kigt att en lång tra­di­tion nu av­bryts. Ef­tersom eve­ne­mang­et är så stort är det omöj­ligt att föl­ja de re­kom­men­da­tio­ner som myn­dig­he­ter­na har gett, spe­ci­ellt att hål­la till­räck­ligt av­stånd, sä­ger Jen­ni­fer Gam­mals, ut­veck­lings­chef och an­sva­rig för höst­mark­na­den för Ra­se­borgs stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.