För­fat­ta­re möts i svensk-finsk di­a­log

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

När pan­de­min stäng­er grän­ser ock­så mel­lan grann­län­der mås­te man ta di­gi­ta­la tjäns­ter och platt­for­mar till hjälp för att fort­sät­ta dis­kus­sio­nen. Kul­tur­cent­ret Hanaholmen i Es­bo har en vik­tig upp­gift i att lyf­ta fram den svensk-fins­ka di­a­lo­gen i nu­lä­get, då re­sor mel­lan Fin­land och Sve­ri­ge in­te är möj­li­ga.

I hös­tens förs­ta för­fat­tar­sam­tal möts den svens­ka dec­kar- och barn­boks­för­fat­ta­ren Ca­mil­la Läck­berg och den fler­fal­digt Fin­landia-no­mi­ne­ra­de fins­ka för­fat­ta­ren Sir­pa Kä­h­kö­nen för att ta­la om hi­sto­ris­ka och sam­hälls­o­ri­en­te­ran­de äm­nen i si­na ro­ma­ner och fack­böc­ker.

”En grän­sö­ver­skri­dan­de di­a­log har all­tid va­rit en själv­klar­het för konst­nä­rer, för­fat­ta­re och and­ra kul­tur­ska­pa­re. Det vill vi vär­na och un­der­stö­da”, sä­ger vd Gun­vor Kron­man på Hanaholmen.

Sam­ta­let mel­lan Läck­berg och Kä­h­kö­nen sker den 20 au­gusti kloc­kan 14 på kom­mu­ni­ka­tions­platt­for­men Zoom. Sam­ta­let är gra­tis, men krä­ver för­hands­an­mä­lan som görs på www.hanaholmen. fi/sv.

Se­ri­en med di­gi­ta­la för­fat­tar­sam­tal fort­sät­ter med yt­ter­li­ga­re två mö­ten i sep­tem­ber och i ok­to­ber, men del­ta­gar­na är in­te of­fent­li­ga än­nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.