In­fek­tionslä­ka­re hop­pas att vi kla­rar oss med mun­skydd

Vil­le Holm­berg tyc­ker att al­la ska gö­ra en egen ris­ka­na­lys

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA BACK an­na.back@ksf­me­dia.fi

I vå­ras fick in­fek­tionslä­ka­ren Vil­le Holm­berg prak­tisk er­fa­ren­het av co­vid 19-pa­ti­en­ter i Fin­land. Nu hål­ler han koll på de se­nas­te ve­ten­skap­li­ga rö­nen om det nya co­ro­na­vi­ru­set.

En­ligt ho­nom står vi in­för en lång­dra­gen ba­lans­gång. Om smitt­sprid­ning­en ökar be­hövs det snabbt nya åt­gär­der. Även om det kom­mer ett vac­cin hand­lar det en­ligt ho­nom sna­ra­re om någ­ra år än om någ­ra må­na­der in­nan vi har nor­mallä­ge igen.

– Man ska i al­la fall in­te ut­gå från att de sa­ker som blev ogjor­da i år kan gö­ras näs­ta år.

Han upp­ma­nar al­la att ta re­kom­men­da­tio­nen om mun­skydd på all­var så att det in­te går som i län­der där mun­skydd bli­vit ob­li­ga­to­riskt.

Dess­utom tyc­ker han att al­la ska fun­de­ra ige­nom sin var­dag och vad som är nöd­vän­digt. Är det verk­li­gen lä­ge att sjunga i kör el­ler trä­na på gym­met?

– Allt som är tillå­tet är in­te vet­tigt att gö­ra nu. Myn­dig­he­ter­na kan in­te för­bju­da allt. Man li­tar på att in­di­vi­der­na tar eget an­svar.

Vil­le Holm­berg un­der­vi­sar i in­fek­tions­sjuk­do­mar vid Helsing­fors uni­ver­si­tet och job­bar som in­fek­tionslä­ka­re vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikts in­fek­tions­kli­nik i Mej­lans. Han har sett co­ro­na­pan­de­min sve­pa in i Fin­land men ock­så hur vå­rens kraf­ti­ga be­gräns­ning­ar töm­de av­del­ning­ar­na på co­ro­na­pa­ti­en­ter.

I dag be­teck­nar han Fin­land som ett av de mest li­be­ra­la län­der­na när det gäl­ler åt­gär­der för att be­grän­sa smitt­sprid­ning­en. Sto­ra sam­man­koms­ter är tillåt­na, re­stau­rang­er­na är öpp­na och bar­nen går i sko­lan.

Han ser nu en vård­ap­pa­rat som åter­häm­tat sig ef­ter vå­rens kraf­tan­sträng­ning. Det gäll­de in­te ba­ra att vår­da pa­ti­en­ter ut­an ock­så att ska­pa nya ru­ti­ner för ar­be­tet. Nu är de här ru­ti­ner­na på plats, vil­ket en­ligt ho­nom kan för­kla­ra var­för smitt­lä­get ser ut som det gör.

– Vi har lärt oss att skyd­da äld­re och risk­grup­per, till ex­em­pel an­vänds mun­skydd sys­te­ma­tiskt in­om vår­den. Risk­grup­per­na har ock­så lärt sig han­te­ra si­tu­a­tio­nen.

Den nya ut­ma­ning­en för vår­den just nu är att han­te­ra det nor­ma­la vård­be­ho­vet jäm­si­des med po­ten­ti­el­la co­rona­fall. I vå­ras låg den nor­ma­la verk­sam­he­ten mer el­ler mind­re på is.

Re­le­vant sta­tistik

Men all­ting, även co­ro­nalug­net, är re­la­tivt. Om vi­ru­set får en bre­da­re sprid­ning i sam­häl­let kom­mer det ock­så att nå risk­grup­per­na. Sprid­ning­en mås­te stop­pas i god tid in­nan döds­fal­len ökar – från tid­punk­ten när sym­to­men bry­ter ut tills en pa­ti­ent dör går det i re­gel mel­lan två och fy­ra vec­kor.

För att få en upp­fatt­ning om hur ut­bredd smit­tan är i sam­häl­let mås­te man se på många oli­ka in­di­ka­to­rer: an­ta­let smit­ta­de och dö­da, pro­cen­tu­el­la an­de­len po­si­ti­va av de tes­ta­de och an­ta­let pa­ti­en­ter som be­hö­ver sjuk­hus­vård och in­ten­siv­vård.

Det vik­ti­ga är att hål­la koll på att fal­len in­te bör­jar öka ex­po­nen­ti­ellt och i så fall va­ra be­redd att snabbt re­a­ge­ra med sträng­a­re be­gräns­ning­ar. Så länge an­de­len po­si­ti­va tes­ter är un­der en pro­cent, som i Fin­land i dag, an­ser Holm­berg att lä­get är un­der kon­troll.

Över­allt i värl­den pro­var sig län­der nu fram till vil­ka de nöd­vän­di­ga be­gräns­ning­ar­na är. Det finns allt­så ing­en lös­ning att ko­pi­e­ra rakt av i vän­tan på det vac­cin som även Vil­le Holm­berg räk­nar med.

Kol­lek­tiv vinst

I det li­be­ra­la Fin­land ver­kar många tol­ka re­kom­men­da­tio­nen om mun­skydd pre­cis som cy­kel­hjäl­men; be­slu­tet är upp till dig och mig. Vil­le Holm­berg ser mun­skyd­den som en me­tod bland and­ra och tyc­ker att de är ett mind­re ont än att stänga re­stau­rang­er och sko­lor.

– Vi vet vil­ka me­to­der som fun­ge­rar mot smitt­sprid­ning, och

mun­skydd är en av dem. Om vi an­vän­der dem kan vi kanske fort­sät­ta vårt van­li­ga liv ut­an att vår fri­het be­grän­sas så myc­ket. Jag hop­pas att folk kan va­ra so­li­da­ris­ka. Ifall al­la an­vän­der mun­skydd en­ligt re­kom­men­da­tio­ner­na vin­ner vi al­la.

Han tyc­ker att det är bra att re­kom­men­da­tio­nen är flex­i­bel. Det är där smit­tan finns som åt­gär­der­na ska vid­tas. Med den här lo­gi­ken är han sam­ti­digt kri­tisk till all­män­na reg­ler för re­sor ba­se­rat på land.

– Det spe­lar väl­digt stor roll vad du gör på din re­sa. Vis­sa häl­sar på släk­ten på lands­byg­den. And­ra tu­ris­tar i en stor­stad, åker full­sat­ta tåg, äter på re­stau­rang och be­sö­ker natt­klub­bar var­je kväll.

Med det sagt ser han ing­en snabb åter­gång till det glo­ba­la liv vi ha­de för ett år se­dan.

– I vå­ras var lä­get värst i Eu­ro­pa. I som­mar har det va­rit i USA och i Sy­da­me­ri­ka. Det finns in­te läng­re någ­ra för­hopp­ning­ar om att det här ska pas­se­ra snabbt. Det blir en lång­dra­gen ba­lans­gång, ett ma­ra­ton­lopp. Många är ut­le­da på co­ro­na och vill ba­ra att det här ska ta slut. Vil­ket år ska de se fram emot? – Även om det kom­mer ett vac­cin hand­lar det sna­ra­re om någ­ra år än någ­ra må­na­der. Man ska i al­la fall in­te ut­gå från att de sa­ker som blev ogjor­da i år kan gö­ras näs­ta år. Jag skul­le in­te pla­ne­ra re­sor el­ler stör­re fes­ter näs­ta år, det är för op­ti­mis­tiskt. Vis­sa sa­ker får man helt en­kelt lä­ra sig att gö­ra an­norlun­da.

Han skul­le und­vi­ka sto­ra fa­mil­je­fes­ter men sä­ger att det hand­lar om pri­o­ri­te­ring­ar. Man kan in­te ka­te­go­riskt upp­ma­na folk att und­vi­ka bröl­lop och be­grav­ning­ar.

– Om det är vik­tigt med bröl­lop går väl det ock­så att ord­na tryggt, helst ut­om­hus och med li­te fär­re gäs­ter som hål­ler läng­re av­stånd.

Eget be­slut om ris­ker

Se­dan bör­jan av året har en hel värld satt myc­ket mö­da på att för­stå det nya co­ro­na­vi­ru­set. Många sa­ker är än­nu okla­ra, bland an­nat be­träf­fan­de bar­nens roll i smitt­sprid­ning­en och im­mu­ni­te­ten.

De se­nas­te må­na­der­na har ex­per­ter­na bli­vit mer över­ty­ga­de om att vi­ru­set främst sprids ge­nom luf­ten, in­te via ytor. Vis­sa in­di­vi­der ver­kar spri­da smit­tan ef­fek­ti­va­re än and­ra.

Det är då­li­ga ny­he­ter för ett land på vå­ra bredd­gra­der. Vi kan put­sa och fe­ja, men att und­vi­ka and­ra män­ni­skor in­om­hus be­ty­der tom­ma kon­tor och en­sam­ma no­vem­ber­kväl­lar. Hur ska man ta ställ­ning till allt det här i sin egen var­dag – till ex­em­pel om man sjung­er i kör som övar in­om­hus? – Man mås­te kom­ma ihåg att allt som är tillå­tet in­te är vet­tigt att gö­ra nu. Myn­dig­he­ter­na kan in­te för­bju­da allt, man li­tar på att in­di­vi­der­na tar eget an­svar. När det gäl­ler hob­by­verk­sam­het mås­te al­la fun­de­ra själ­va vil­ka ris­ker de vill ta.

Man kan in­te und­vi­ka allt men all­tid mins­ka ris­ker­na, me­nar Holm­berg. Till ex­em­pel gym­men är öpp­na trots att de har en hög­re risk­fak­tor än många and­ra stäl­len. Då ska man frå­ga sig om man vill ta den ris­ken.

Man ska i al­la fall in­te ut­gå från att de sa­ker som blev ogjor­da i år kan gö­ras näs­ta år. Jag skul­le in­te pla­ne­ra re­sor el­ler stör­re fes­ter näs­ta år, det är för op­ti­mis­tiskt. Vis­sa sa­ker får man helt en­kelt lä­ra sig att gö­ra an­norlun­da. Vil­le Holm­berg In­fek­tionslä­ka­re

Hur ska man re­so­ne­ra med bar­nens hob­by­er, till ex­em­pel om de spe­lar hand­boll som är en kon­taktsport in­om­hus? – Det all­ra vik­ti­gas­te är att ing­en som har mins­ta lil­la sym­tom kom­mer till trä­ning­en. Ifall när­va­ro på trä­ning­en mer el­ler mind­re för­ut­sätts får bå­de lag­led­ning­en och för­äld­rar­na tän­ka om. Var­je id­rotts­klubb be­hö­ver fun­de­ra på hur man mi­ni­me­rar ris­ker­na. Kan man trä­na mer ut­om­hus? Kan trä­nings­grup­per­na va­ra mind­re?

Hob­by­er­na fyl­ler en vik­tig funk­tion för bar­nen, an­ser Vil­le Holm­berg. Där­för tyc­ker han att trös­keln ska va­ra hög för att till ex­em­pel för­bju­da hand­boll, även om trä­ning­ar och mat­cher ökar ris­ken för att vi­ru­set sprids mel­lan sko­lor och stä­der.

– Det här är en sam­häl­le­lig pri­o­ri­te­rings­frå­ga. I vå­ras stäng­des sko­lor­na fö­re re­stau­rang­er­na. Om det blir ak­tu­ellt igen är frå­gan vil­ken ord­nings­följ­den blir.

Oklart om lång­tids­sju­ka

Vil­le Holm­bergs egen höst be­står av di­stans­un­der­vis­ning och re­gel­bund­na jou­rer på in­fek­tions­kli­ni­ken i Mej­lans. Han är en av dem som kon­sul­te­ras om en co­vid 19-pa­ti­ent kom­mer in. På den fron­ten finns det inga sto­ra frå­ge­tec­ken.

– De som har lind­ri­ga sym­tom kan va­ra hem­ma. De som blir all­var­ligt sju­ka får blod­för­tun­nan­de me­di­cin för att und­vi­ka blod­prop­par. Kor­ti­son har vi­sat sig hjäl­pa in­ten­siv­vårdspa­ti­en­ter. Ba­ra ka­pa­ci­te­ten räc­ker till kan vi vår­da al­la pa­ti­en­ter. Många av döds­fal­len i till ex­em­pel Ita­li­en och New York be­rod­de på att sjuk­hu­sen var ful­la.

Det ta­las en hel del om co­vid 19-smit­ta­de som har svå­ra sym­tom fle­ra må­na­der ef­ter själ­va sjuk­do­men. Vad vet man om det? – Vi kan in­te all­tid med sä­ker­het sä­ga om de verk­li­gen haft co­vid-19 och om sym­to­men be­ror på det. Det kan ock­så va­ra en kro­nisk sjuk­dom som rå­kat kom­ma sam­ti­digt.

Då är det en­ligt Holm­berg vik­tigt att ute­slu­ta and­ra sjuk­do­mar. Ifall sym­to­men in­te har nå­gon an­nan för­kla­ring än det nya co­ro­na­vi­ru­set kan det till och med va­ra ett po­si­tivt be­sked.

– Vi vet att det kan ta fle­ra må­na­der att re­pa sig ef­ter en vi­rus­in­fek­tion och att man kan upp­le­va lång­va­rig trött­het och smärt­till­stånd. Men fast sym­to­men kan på­gå i fle­ra må­na­der bru­kar de gå över spon­tant.

Har du själv smit­tats av co­ro­na­vi­ru­set? – In­te vad jag vet, nej. Och per­son­li­gen vill jag verk­li­gen und­vi­ka det.

FOTO: CATA PORTIN

Vil­le Holm­berg tror att en lång tid framö­ver får vän­ja oss vid att und­vi­ka sto­ra fes­ter in­om­hus.

FOTO: KRISTOF­FER åBERG/HBL-AR­KIV

Myn­dig­he­ter­na re­kom­men­de­rar mun­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken på or­ter där det finns co­rona­fall, li­kaså om man till­bring­ar mer än en kvart i till ex­em­pel en bu­tik. Vil­le Holm­berg hop­pas att fin­län­dar­na hör­sam­mar den här re­kom­men­da­tio­nen så att det in­te blir ett ob­li­ga­to­riskt krav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.