Börs­bo­la­gen slog pro­gno­sen

Det är inga smick­ran­de siff­ror som bo­la­gen pre­sen­te­rar, men gi­vet för­ut­sätt­ning­ar­na är re­sul­ta­ten go­da. En stor frå­ga är hur länge de kla­rar av att hål­la kost­na­der­na på en så här låg ni­vå, sä­ger en ana­ly­ti­ker som HBL har ta­lat med.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FRED­RIK HÄGGMAN fred­rik.hagg­man@ksf­me­dia.fi

Börs­bo­la­gens ome­del­ba­ra djup­dyk­ning ute­blev. Den slut­sat­sen kan dras ef­ter att de sista stor­bo­la­gen på Helsing­fors­bör­sen pre­sen­te­rat si­na kvar­tals­rap­por­ter. Många bo­lag re­do­vi­sar bru­ta­la för­sälj­nings­fall, men ef­tersom de snabbt lyc­ka­des skä­ra i kost­na­der­na över­träf­fa­de re­sul­ta­ten ana­ly­ti­ker­nas för­vänt­ning­ar.

De sto­ra fins­ka börs­bo­la­gen har nu kom­mit i mål med re­do­vis­ning­en av årets and­ra kvar­tal, ef­ter att For­tum och Ko­ja­mo pub­li­ce­ra­de si­na rap­por­ter i vec­kan.

Ana­ly­ti­ker­na är eni­ga: den för­ut­spåd­da sto­ra djup­dyk­ning­en ute­blev.

– Det har gått klart bätt­re än be­fa­rat, vil­ket är en trend som syns in­te ba­ra i Fin­land ut­an ock­så ute i Eu­ro­pa. Ana­ly­ti­ker­na vil­le va­ra på den kon­ser­va­ti­va si­dan på grund av den sto­ra osä­ker­he­ten, men vå­ren vi­sa­de sig in­te alls bli det sto­ra ha­ve­ri som många trod­de, sä­ger Lars Sö­der­fjell, ak­tie­chef på Ålands­ban­ken och HBL:s börskrö­ni­kör.

Han får med­håll av port­följ­för­val­ta­ren Mar­cus Björk­s­tén på Fon­di­ta, som på­pe­kar att det spe­ci­ellt är de snab­ba sparåt­gär­der­na som över­ras­kar.

– Om­sätt­ning­en har ta­git en stor smäll, men lön­sam­he­ten har sett myc­ket bätt­re ut än för­vän­tat. De lis­ta­de bo­la­gen har i re­gel va­rit väl­digt snab­ba med att an­pas­sa si­na ko­sty­mer ef­ter för­sälj­ning­en.

Man ska hål­la i åtan­ke att ana­ly­ti­ker­nas op­ti­mism bott­nar i att för­vänt­ning­ar­na in­för som­ma­ren var så lågt ställ­da. Jäm­fört med ti­di­ga­re år är ned­gång­ar­na i många fall bru­ta­la, med om­sätt­nings­minsk­ning­ar på 40–50 pro­cent, sä­ger Sö­der­fjell.

– Det däm­par för­stås en­tu­si­as­men. Re­sul­ta­ten är bätt­re än man tänkt, men man får ha re­spekt för att ni­vå­er­na är säm­re än ti­di­ga­re år.

Ko­ne och No­kia över­ras­ka­de po­si­tivt

En­ligt Sö­der­fjell lan­da­de re­sul­ta­ten i ge­nom­snitt på en drygt fem pro­cent bätt­re ni­vå än ana­ly­ti­ker­na för­ut­spåd­de. En hand­full sto­ra bo­lag stod för en stor del av över­rask­nings­mar­gi­na­len.

– I ab­so­lu­ta ter­mer är det de störs­ta bo­la­gen som har störst in­ver­kan, som No­kia som var drygt 20 pro­cent bätt­re än pro­gno­sen. I de­ras fall be­ty­der det näs­tan 80 mil­jo­ner mer i vinst. Det finns and­ra lik­nan­de ex­em­pel som Ko­ne, som var 30 pro­cent bätt­re än vän­tat. De här två till­sam­mans står för en tred­je­del av över­rask­nings­fak­torn.

No­kia re­do­vi­sa­de en ovän­tat stor rö­rel­se­vinst på 423 mil­jo­ner eu­ro ef­ter fram­ste­gen med 5G-pro­duk­ten Re­efs­hark. Sam­ti­digt fick bo­la­get be­röm för att för­sälj­nings­mar­gi­na­ler­na, ett segt in­ternt pro­blem, ha­de för­bätt­rats.

Ak­ti­en har sti­git med strax över 20 pro­cent se­dan års­skif­tet, då den just ha­de bör­jat åter­häm­ta sig ef­ter för­ra hös­tens ras.

Björk­s­tén lyf­ter fram ol­je­bo­la­get Nes­te, va­ru­hus­ked­jan Tok­man­ni och häl­so­tek­no­lo­gi­kon­cer­nen Re­ve­nio som vin­na­re. Nes­te re­do­vi­sa­de go­da mar­gi­na­ler på för­sälj­ning­en av för­ny­bart bräns­le me­dan Re­ve­ni­os för­sälj­ning drevs upp av ef­ter­frå­gan på ögon­trycks­mä­ta­re, sä­ger Björk­s­tén.

– Tok­man­ni gjor­de ett su­perbt and­ra kvar­tal och gyn­na­des verk­li­gen av att folk in­te rest ut­an haft råd och tid att be­sö­ka de­ras bu­ti­ker, sä­ger han om ked­jan, vars för­sälj­ning steg med 20 pro­cent.

Det åter­står nu att se hur länge bo­la­gen kan hål­la fast vid sin ned­ban­ta­de kost­nads­ni­vå.

– På läng­re sikt häng­er bo­la­gens fram­gång än­då på att eko­no­min i stort re­par sig. Man kan in­te pres­sa ner kost­na­der­na i all evig­het, i nå­got ske­de mås­te man till ex­em­pel bör­ja mark­nads­fö­ra igen för att hål­la i gång för­sälj­ning­en.

Svå­ra­re hit­ta för­lo­ra­re

Ef­tersom and­ra kvar­ta­let för­ut­spåd­des bli hi­sto­riskt uselt är det svårt att hit­ta bo­lag som över­ras­ka­de ne­ga­tivt, men bå­de Sö­der­fjell och Björk­s­tén ha­de hög­re för­hopp­ning­ar om For­tums re­sul­tat.

Ener­gi­kon­cer­nens om­sätt­ning tio­dubb­la­des i sam­band med att fö­re­tags­för­vär­vet Uni­per re­do­vi­sa­des som dot­ter­bo­lag förs­ta gång­en, men vins­ten var läg­re än i fjol.

Det be­ror bland an­nat på lå­ga el­pri­ser i Nor­den och att pan­de­min sänk­te ef­ter­frå­gan på el i Ryssland.

– Det är fram­för allt Ryss­lands­af­fä­rer­na som drar ner lön­sam­he­ten för For­tum. Men all­mänt ta­get kan man räk­na för­lo­rar­na på ena han­dens fing­rar, sä­ger Sö­der­fjell.

Björk­s­tén räk­nar dess­utom UPM och Ou­to­kum­pu som för­vå­nan­de låg­pre­ste­ran­de. Ou­to­kum­pu re­do­vi­sa­de ett svagt and­ra kvar­tal och för­vän­tar sig fort­sat­ta svå­rig­he­ter på grund av pris­press i Eu­ro­pa, me­dan UPM:s ut­sik­ter för de kom­man­de tolv må­na­der­na är mer pes­si­mis­tis­ka än för­ut­spått.

Al­la tre har fal­lit i vär­de med strax över 20 pro­cent se­dan års­skif­tet.

När bryts tren­den?

Trots fort­satt vi­rus­sprid­ning och höga ar­bets­lös­hets­siff­ror har i syn­ner­het den ame­ri­kans­ka bör­sen ru­sat till sky­höga höj­der. Nas­daqs tek­no­lo­gi­tunga kom­po­sitin­dex slog re­dan ti­di­ga­re un­der som­ma­ren re­kord, tack va­re te­chjät­tar­na Apples, Micro­softs, Goog­les och Ama­zons fram­fart.

Un­der vec­kan nåd­de ock­så det bre­da S&P 500-in­dex­et al­la ti­ders högsta­ni­vå.

I Fin­land har upp­gång­en in­te va­rit så ra­di­kal, men bör­sen är än­då på sam­ma ni­vå som vid års­skif­tet. Sö­der­fjell tol­kar det som att mark­na­den in­te räk­nar med ris­ken för nya eko­no­mis­ka smäl­lar.

– Jag vän­tar mig en trö­ga­re och mer käns­lig mark­nad framö­ver, och där­för rå­der jag mi­na kun­der att ta det li­te för­sik­tigt. Över­rask­ning­ar­na un­der and­ra kvar­ta­let var de störs­ta jag sett se­dan åt­minsto­ne 2009, och det kom­mer va­ra svårt för bo­la­gen att över­träf­fa pro­gno­sen på nytt.

Sö­der­fjell på­pe­kar ock­så att ton­lä­get i USA med all san­no­lik­het skru­vas upp un­der hös­tens val­rö­rel­se.

– Man kan vän­ta sig en del vil­da tweets från Trump, vil­ket of­ta bru­kar va­ra ett oros­mo­ment.

Björk­s­tén hål­ler in­te helt med ut­an tyc­ker att bör­sen har en rätt re­a­lis­tisk syn på de oros­moln som kring­gär­dar hös­ten. Det som kun­de rub­ba kur­ser­na är en okon­trol­le­rad sprid­ning i Eu­ro­pa och USA, nå­got vi för till­fäl­let in­te ser.

– En or­sak till att bör­sen har sti­git så myc­ket är ock­så att al­ter­na­ti­ven – rän­te­ob­li­ga­tio­ner el­ler bank­kon­ton – in­te ger nå­gon av­kast­ning. Det dri­ver folk till bör­sen i stäl­let.

FOTO: HE­IK­KI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA

Börs­bo­la­gen har an­pas­sat sin kost­nads­ko­stym ef­ter det bru­ta­la om­sätt­nings­ra­set snab­ba­re än ana­ly­ti­ker­na vän­ta­de sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.