I Do­nald Trumps lä­ger har man in­te myc­ket tid på sig att fun­de­ra på hur man ska kont­ra mot De­mo­kra­ter­nas ena­de front och vas­sa bud­skap.

I kam­panjar­se­na­len finns tre hörn­ste­nar: Joe Bi­dens egen per­son­lig­het och histo­ria, Do­nald Trumps per­son­lig­het och pre­sta­tio­ner och co­ro­nakri­sen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JURI VON BONS­DORFF HBL:s med­ar­be­ta­re i USA

Det är många som un­der det se­nas­te året ifrå­ga­satt Joe Bi­dens styr­ka som pre­si­dent­kan­di­dat. Hans men­ta­la vi­gör har de­bat­te­rats och av­sak­na­den av en stark po­li­tisk vi­sion har kri­ti­se­rats. Men det de­mo­kra­tis­ka par­ti­et val­de trots det i vå­ras att ena sig bakom ho­nom som den bäs­ta kan­di­da­ten att ta sig an det man ge­men­samt de­fi­ni­e­rat som ett ex­i­sten­ti­ellt hot mot USA och dess de­mo­kra­ti.

Huruvi­da va­let var rätt kom­mer vi att se den 3 no­vem­ber, men när det vir­tu­el­la och myc­ket av­vi­kan­de par­ti­kon­ven­tet nu är av­kla­rat och Bi­den hål­lit sitt no­mi­ne­rings­tal, står det klart att kan­di­da­ten är så stark han kan bli och re­do för sin störs­ta och vik­ti­gas­te po­li­tis­ka kamp.

Joe Bi­dens tal ef­ter no­mi­ne­ring­en tan­ge­ra­de vis­ser­li­gen en del be­kan­ta po­li­tis­ka evig­hets­frå­gor som häl­so­vår­den, folk­pen­sio­nen, ut­bild­ning­en och kli­mat­för­änd­ring­en, men ing­en för­sö­ker ens låt­sas att det här va­let in­te hand­lar me­ra om att ned­mon­te­ra Do­nald Trumps pre­si­dent­skap än om att byg­ga nytt.

Och i va­pen­ar­se­na­len finns tre hu­vud­ty­per av am­mu­ni­tion som De­mo­kra­ter­na hop­pas ska bi­ta på en pre­si­dent vars po­li­tis­ka över­lev­nads­för­må­ga trot­sat al­la ve­der­tag­na nor­mer; Joe Bi­dens egen per­son­lig­het och histo­ria, Do­nald Trumps per­son­lig­het och pre­sta­tio­ner och co­ro­nakri­sen.

”Vi ska stop­pa eran av mör­ker”

Den förs­ta sal­van i ta­let kom ge­nast i bör­jan.

– Den sit­tan­de pre­si­den­ten har lagt ett mörkt skyn­ke över USA. För myc­ket vre­de. För myc­ket räds­la. För myc­ket splitt­ring, sa Bi­den, som över­ty­gad om att det ame­ri­kans­ka fol­ket de­lar hans upp­fatt­ning lo­va­de bli ”lju­sets bunds­för­vant”.

– Till­sam­mans kan vi sät­ta stopp för den­na era av mör­ker i Ame­ri­ka, lo­va­de han.

Den and­ra sal­van hand­la­de om Trumps le­dar­skap och fram­för allt hans age­ran­de i co­ro­nakri­sen, någon­ting som De­mo­kra­ter­na ock­så hop­pas att väl­jar­na är till­räck­ligt upp­rör­da över för att över­ge pre­si­den­ten.

– Han har miss­lyc­kats i sitt mest fun­da­men­ta­la upp­drag. Han har in­te be­skyd­dat Ame­ri­ka och det är oför­låt­ligt.

På det på­stå­en­det följ­de gi­vet­vis de ame­ri­kans­ka döds­siff­ror­na – över 170 000 dö­da vid det här la­get – och ett nytt tungt slag i mel­langär­det.

– Trumps han­te­ring av kri­sen har va­rit den klart säms­ta jäm­fört med al­la län­der i he­la värl­den.

När Bi­den må­lat upp den de­struk­ti­va per­son­lig­he­ten och det miss­lyc­ka­de le­dar­ska­pet var det dags att ra­ma in sig själv som det rät­ta al­ter­na­ti­vet.

– Vi rös­tar i höst om ka­rak­tär och an­stän­dig­het, sa Bi­den, som vet att han av de fles­ta an­ses va­ra så gott som oan­tast­lig på bäg­ge punk­ter.

Joe Bi­den är man­nen som i åra­tal åk­te tåg i två tim­mar var­je kväll från Washing­ton, där han job­ba­de som se­na­tor, till De­la­wa­re för att hin­na läg­ga si­na två sö­ner som över­levt den bi­lo­lyc­ka som kräv­de hans hust­rus och unga dot­ters liv. Joe Bi­den är man­nen som ger sitt pri­va­ta te­le­fon­num­mer till främ­man­de barn han mö­ter som käm­par med stam­ning, lik­som han själv ti­di­ga­re gjor­de, och som kan till­bringa långa stun­der i te­le­fon med dem för att stöd­ja dem. Joe Bi­den är man­nen som för fem år se­dan prö­va­des igen när en hjärn­tu­mör tog hans son Beau Bi­den.

Po­si­tiv livs­kraft

När han nu står på start­lin­jen in­för sin störs­ta po­li­tis­ka ut­ma­ning, och för det mesta gör det med ett le­en­de och en po­si­tiv upp­syn, är det in­te svårt att säl­ja bud­ska­pet att Joe Bi­den har en okuv­lig och omått­ligt po­si­tiv livs­kraft.

– Jag vet hur det känns att för­lo­ra nå­gon man äls­kar. Jag kän­ner igen det där svar­ta hå­let som ga­par i brös­tet och som vill slu­ka upp dig. Jag vet hur obarm­här­tigt och orätt­vist li­vet kan va­ra ibland, sa Bi­den, och hop­pas att folk kan dra pa­ral­lel­ler till Trump som själv haft sto­ra svå­rig­he­ter med att vi­sa em­pa­ti för allt från över­sväm­nings­of­fer till co­ro­na­vi­rus­di­to.

Joe Bi­den har ett be­ty­dan­de för­språng i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na un­ge­fär två och en halv må­nad fö­re va­let, och det är ing­en vårds­lös tipp­ning att veckans par­ti­kon­vent åt­minsto­ne in­te för­sva­gar hans po­si­tion. San­no­likt är det tvärtom. De­mo­kra­ter­na, med Ba­rack och Michel­le Oba­ma i spet­sen, ha­de skärpt sitt bud­skap om Trumps in­kom­pe­tens och hot mot de­mo­kra­tin och den pro­gres­si­va fa­lang­en med Ber­nie San­ders som språk­rör ställ­de sig bakom Bi­den.

I Do­nald Trumps lä­ger har man in­te myc­ket tid på sig att fun­de­ra på hur man ska kont­ra De­mo­kra­ter­nas ena­de front och vas­sa bud­skap. Om Trump fort­sät­ter att må­la upp skräck­sce­na­ri­er om an­ar­ki, våld och för­stö­rel­se i så­väl ur­ba­na in­ner­stä­der som ri­ka för­or­ter ifall De­mo­kra­ter­na vin­ner, så ris­ke­rar han att se ut just som den mörk­rets furs­te som De­mo­kra­ter­na por­trät­te­rat ho­nom som. Ett kon­struk­ti­va­re och mer op­ti­mis­tiskt bud­skap skul­le kanske va­ra fif­fi­ga­re om det in­te vo­re så främ­man­de för ho­nom.

Det bäs­ta Trump kan hop­pas på är att de eko­no­mis­ka siff­ror­na och den dyst­ra co­ro­nas­ta­tisti­ken blir lju­sa­re. Ifall de blir det kan täv­ling­en än­nu bli hur jämn som helst oav­sett Joe Bi­dens star­ka ut­gångs­lä­ge.

FOTO: WIN MCNAMEE/LEHTIKUVA-GETTY IMAGES-AFP

Joe Bi­den har ett be­ty­dan­de för­språng i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na un­ge­fär två och en halv må­nad fö­re va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.