Ef­ter en drag­kamp om Alex­an­der Na­valj­nys liv ver­ka­de de rys­ka myn­dig­he­ter­na i går kväll ha gett lov att fly­ga op­po­si­tions­po­li­ti­kern till Berlin för vård.

Tys­ka lä­ka­re ska på fre­dags­kväl­len ha fått klar­tec­ken att fly­ga den rys­ka op­po­si­tions­le­da­ren Alek­sej Na­val­nyj till Berlin för vård. De rys­ka lä­kar­na som först in­te vil­le lå­ta 44-åring­en läm­na sjuk­hu­set sä­ger sig ha fun­nit spår av ”in­dust­ri­el­la ke­mis­ka sub

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA-LE­NA LAURéN @An­na­le­naLau­ren, an­na-le­na.lau­ren@ksf­me­dia.fi

När Ju­lia Na­val­na­ja hål­ler press­kon­fe­rens är hon and­fådd. Hon har sprung­it kring he­la sjuk­hu­set för att få ta­la med de tys­ka lä­kar­na som har un­der­sökt hen­nes man. Över­allt stop­pas hon av svart­kläd­da män i mun­skydd.

– De för­de bort lä­kar­na ge­nom en an­nan dörr. När jag för­sök­te kom­ma till tals med dem blev jag ut­kas­tad med våld, sä­ger Na­val­na­ja.

Ett spe­ci­al­ut­rus­tat tyskt plan stod från fre­dags­mor­go­nen re­do att ta pa­ti­en­ten om­bord och fly­ga till Berlin. Men ett lä­kar­lag be­stå­en­de av lä­kar­na i Omsk och en grupp in­flug­na ex­per­ter från Moskva vid­höll att Alek­sej Na­val­nyj av me­di­cins­ka skäl in­te kun­de flyt­tas.

På fre­dags­kväl­len gjor­de lä­kar­na en tvär­vänd­ning och med­de­la­de att man gett tys­ka lä­ka­re klar­tec­ken att fly­ga Na­val­nyj till Tyskland för vård. Det skul­le kun­na ske in­om lop­pet av tim­mar.

Bå­de op­po­si­tions­le­da­rens an­hö­ri­ga och hans stab sa­de sig va­ra över­ty­ga­de om att myn­dig­he­ter­na vill dra ut på trans­por­ten än­da tills det in­te läng­re är möj­ligt att spå­ra vil­ket gift Na­val­nyj har fått i sig.

Ju­lia Na­val­na­ja sän­de un­der da­gen ett of­fi­ci­ellt brev till Vla­di­mir Pu­tin och väd­jat om till­stånd att fly­ga ut sin man.

Pu­tins pressek­re­te­ra­re Dmitrij Peskov sa­de ti­di­ga­re att Kreml är re­do att bi­stå med al­la till­stånd. Där­ef­ter änd­ra­de han ton.

– Pre­si­den­tad­mi­nist­ra­tio­nen kan in­te blan­da sig i den här frå­gan. Vi är in­te lä­ka­re, sa­de Peskov.

”Ke­mis­ka sub­stan­ser”

Chefslä­ka­ren på sjuk­hu­set i Omsk sä­ger att ana­ly­ser­na pe­kar på att Na­val­nyj har fått i sig ”in­dust­ri­el­la ke­mis­ka sub­stan­ser”. Ex­akt vad det­ta ska be­ty­da är oklart. Li­ka oklar är di­a­gno­sen som han stäl­ler.

– Vi tror att Na­val­nyj li­der av störd äm­nes­om­sätt­ning. Det be­ror på att hans blod­soc­ker har fal­lit kraf­tigt, sä­ger lä­ka­ren Alek­sandr Mu­rachov­skij i en vi­de­o­film där han tittar ner i pap­pe­ret och trum­mar ner­vöst med fing­rar­na.

Störd äm­nes­om­sätt­ning och lågt blod­soc­ker be­skri­ver pa­ti­en­tens till­stånd. Det är ing­en di­a­gnos, skri­ver

Na­val­nyjs egen lä­ka­re Anas­ta­sia Va­si­le­va i en tweet.

”Än­nu en gång tar de oss för idi­o­ter: de ut­tryc­ker sig i all­män­na or­da­lag, men sä­ger ingen­ting om vad som kan ha or­sa­kat det här till­stån­det”, skri­ver Anas­ta­sia Va­si­le­va.

Na­val­nyjs till­stånd be­teck­nas fort­fa­ran­de som all­var­ligt. Han har va­rit med­vets­lös se­dan tors­dag mor­gon och även om hans till­stånd är sta­bilt sä­ger Ki­ra Jar­my­sj att sjuk­hu­set i Omsk in­te har till­räck­lig ex­per­tis för att kun­na ge ho­nom bäs­ta möj­li­ga vård.

I den rys­ka pres­sen spe­ku­le­ras nu om vil­ket gift Na­val­nyj kan ha fått i sig.

En­ligt hans kol­le­ga Ivan Zj­da­nov, som le­der Na­val­nyjs ”Fon­den för kam­pen mot kor­rup­tion”, sa­de lä­kar­na på ett in­for­mellt mö­te att äm­net är livs­far­ligt in­te ba­ra för Na­val­nyj,

ut­an ock­så för al­la som be­fin­ner sig i hans när­het.

Pjotr Ver­zi­lov, med­lem i Pus­sy Ri­ot som för­gif­ta­des år 2018, sä­ger att Na­val­nyjs symp­tom på­min­ner om hans eg­na. Det blev ald­rig fast­ställt vil­ket gift Ver­zi­lov ha­de fått i sig, men han över­lev­de at­tac­ken ef­ter att fått vård på sam­ma kli­nik i Berlin som nu står re­do att ta emot Na­val­nyj.

Än­nu en gång tar de oss för idi­o­ter: de ut­tryc­ker sig i all­män­na or­da­lag, men sä­ger ingen­ting om vad som kan ha or­sa­kat det här till­stån­det. Anas­ta­sia Va­si­le­va Alek­sej Na­val­nyjs lä­ka­re

FOTO: OL­GA MALTSEVA/LEHTIKUVA-AFP

LEHTIKUVA/ALEXANDR KRYAZHEV FOTO: AFP/

Ju­lia Na­val­na­ja har väd­jat till pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin om till­stånd att fly­ga ut sin man till en kli­nik i Berlin. Här är hon till­sam­mans med Alek­sej Na­val­nyjs bror Oleg ut­an­för sjuk­hu­set där Alek­sej Na­val­nyj vår­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.