Fin­land del­tar i EU:s upp­hand­ling av vac­cin

Stats­mi­nis­ter San­na Marins (SDP) re­ge­ring med­de­la­de på fre­da­gen EU-kom­mis­sio­nen att Fin­land del­tar i EU:s ge­men­sam­ma upp­hand­ling av vac­cin mot co­ro­na­vi­ru­set.

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

EU:s upp­hand­lings­av­tal med lä­ke­me­dels­fö­re­ta­get Ast­ra Ze­neca och Fin­lands of­fi­ci­el­la un­der­rät­tel­se till EU-kom­mis­sio­nen är sek­re­tess­be­lag­da. EU-kom­mis­sio­nen nåd­de en över­ens­kom­mel­se med Ast­ra Ze­neca för­ra vec­kan.

Fin­lands mål är att skyd­da he­la be­folk­ning­en mot co­ro­na­vi­ru­set när vac­cin finns att till­gå, skri­ver So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et i ett press­med­de­lan­de.

Tidskrä­van­de ar­be­te

Pro­ces­sen med att ta fram ett vac­cin mot co­ro­na­vi­ru­set är tidskrä­van­de. Ar­be­tet med att ut­vär­de­ra po­ten­ti­el­la ris­ker och bi­verk­ning­ar kan ta fle­ra år. Än så länge finns ing­et sä­kert och ef­fek­tivt vac­cin att till­gå, ut­an al­la vac­cin­kan­di­da­ter är för när­va­ran­de i en ut­veck­lings- och test­nings­fas.

Ska fin­nas till­räck­ligt myc­ket

EU väl­jer trots det att in­gå ett av­tal med Ast­ra Ze­neca re­dan nu för att fi­nan­si­e­ra vac­cin­forsk­ning­en och tryg­ga pro­duk­tio­nen av till­räck­ligt sto­ra mäng­der av vac­ci­net. EU fat­tar se­na­re be­slut om dis­tri­bu­tio­nen och för­sälj­ning­en av vac­ci­net i sam­ar­be­te med Eu­ro­pe­is­ka lä­ke­me­dels­myn­dig­he­ten (EMA).

Ut­veck­lings­ar­be­tet med över 200 oli­ka vac­cin­kan­di­da­ter mot co­ro­na­vi­ru­set på­går på oli­ka håll i värl­den. I Fin­land in­rik­tas ut­veck­lings­ar­be­tet på två po­ten­ti­el­la vac­cin.

FOTO: SPT

Ut­veck­lings­ar­be­tet med över 200 oli­ka vac­cin­kan­di­da­ter mot co­ro­na­vi­ru­set på­går på oli­ka håll i värl­den. EU har nått en över­ens­kom­mel­se med lä­ke­me­dels­fö­re­ta­get Ast­ra Ze­neca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.