Fem åta­las ef­ter ko­ka­in­till­slag

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Åkla­ga­ren har väckt åtal mot fem per­so­ner, fy­ra per­so­ner bo­sat­ta i Dan­mark och en i Sve­ri­ge, i det upp­se­en­de­väc­kan­de ko­ka­in­fal­let i Esbo. Al­la fem åta­las för grovt nar­ko­ti­kabrott, fy­ra av dem för rån­för­sök och en av dem för för­be­re­del­se till brott, upp­ger åkla­ga­ren Erk­ki Huh­ta­la för HBL. Män­nen är i ål­dern 20–30 år.

Det var i de­cem­ber i fjol som fem maske­ra­de män vid lunch­tid slog till mot ett la­ger i Ka­ra­mal­men i Esbo när en fraktcon­tai­ner las­ta­des av. Män­nen blev av­brut­na i gär­ning­en och greps se­na­re sam­ma dag vid Olym­pi­a­ter­mi­na­len i Helsing­fors när de var på väg att läm­na lan­det. Det vi­sa­de sig att con­tai­nern in­ne­höll sto­ra mäng­der ko­ka­in, 176 ki­lo. Nar­ko­ti­kan var gömd i den nor­ma­la frak­ten som be­stod av bland an­nat grus.

Po­lis­ut­red­ning­en har skett i sam­ar­be­te med tul­len och myn­dig­he­ter i Sve­ri­ge, Dan­mark och Ne­der­län­der­na och ock­så Eu­ro­pol.

Även någ­ra ne­der­länds­ka med­bor­ga­res an­del i fal­let har ut­retts, men det in­te i Fin­land ut­an i Ne­der­län­der­na. Åkla­ga­ren vill in­te ut­ta­la sig när­ma­re om den bi­ten för­rän rät­te­gång­en in­leds den 2 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.