Po­lis och väk­ta­re åta­las för grov miss­han­del

En po­lis och två väk­ta­re står åta­la­de för att ha ska­dat en man i ar­res­ten så att han be­höv­de åter­uppliv­ning. De ne­kar till brott. Spe­ci­al­å­kla­ga­re He­ik­ki Ste­ni­us som un­der­sö­ker an­mäl­ning­ar mot po­lis be­skri­ver fal­let som ex­cep­tio­nellt. Hän­del­se­för­lop­pet fin

Hufvudstadsbladet - - Front Page - AN­NA SVARTSTRöM an­na.svart­strom@ksf­me­dia.fi

På fre­da­gen av­slu­ta­des rät­te­gång­en mot en äld­re po­lis­kon­sta­pel och två väk­ta­re vid tings­rät­ten i Pä­ijän­ne-Ta­vast­land. En­ligt åkla­ga­ren gjor­de sig de tre män­nen skyl­di­ga till grov miss­han­del och brott mot tjäns­te­plikt i ar­res­ten i Lah­tis i feb­ru­a­ri i fjol.

Po­lis­kon­sta­peln slog en­ligt åta­let en 30-årig man, som häm­tats till till­nykt­ringscel­len, i an­sik­tet tre gång­er. Po­li­sen och väk­tar­na tryck­te ock­så ner ho­nom i madras­sen på ryg­gen, vid knä­et och nac­ken. Man­nen var pla­ce­rad på mage, ha­de hand­fäng­sel och var bun­den med rem­mar vid be­nen.

Det här led­de en­ligt åkla­ga­ren till att man­nen fick sy­re­brist, för­lo­ra­de med­ve­tan­det och blev liv­lös. Per­so­na­len på plats lyc­ka­des åter­uppli­va ho­nom och han för­des till sjuk­hus.

Sek­re­tess­be­lag­da fil­mer

Fil­mer från över­vak­nings­ka­me­ror i ar­res­ten vi­sar hän­del­se­för­lop­pet.

De fil­mer­na ha­de åkla­ga­ren, som lett för­un­der­sök­ning­en, sek­re­tess­be­lagt ur för­un­der­sök­nings­ma­te­ri­a­let, vil­ket vi­sa­de sig då me­di­er bad om att få ut det – en be­gä­ran som är van­lig vid rätts­fall för att jour­na­lis­ter ska kun­na för­med­la en hel­täc­kan­de bild.

Rät­tens ord­fö­ran­de be­slu­ta­de än­då på fre­da­gen att läm­na ut ock­så fil­mer­na. In­te hel­ler den 30-åri­ga man­nen mot­sat­te sig det en­ligt Helsingin Sa­no­mat. Han själv har, en­ligt upp­gif­ter i bland an­nat Il­ta-Sa­no­mat, fått se dem ba­ra en gång.

På över­vak­nings­fil­mer­na, som HBL har ta­git del av i sin hel­het, kan man se hur man­nen ver­kar gö­ra ett visst mot­stånd då han tas ut ur po­lis­bi­len.

Han bärs ige­nom kor­ri­do­ren i lig­gan­de po­si­tion av två po­li­ser och en väk­ta­re, följd av ett ti­o­tal uni­forms­kläd­da per­so­ner.

I cel­len läggs han di­rekt på rygg på madras­sen. Vid ho­nom finns tre po­li­ser och två väk­ta­re, när­va­ran­de i cel­len och i kor­ri­do­ren ut­an­för finns li­kaså fle­ra per­so­ner. Si­tu­a­tio­nen på­går un­der fle­ra mi­nu­ter.

Det går att se sla­gen som rik­tas mot ho­nom och åter­uppliv­ning­en.

Gjor­de mot­stånd en­ligt åta­la­de

Po­lis­kon­sta­peln och väk­tar­na ne­kar till brott. En­ligt den äld­re kon­sta­peln ha­de man­nen be­tett sig ag­gres­sivt och gjort mot­stånd re­dan då han togs ut ur po­lis­bi­len. An­nan per­so­nal ha­de, en­ligt kon­sta­peln, satt hand­fäng­sel på ho­nom och bun­dit fast be­nen di­rekt när han kom till sta­tio­nen.

I cel­len ha­de po­li­sen och väk­tar­na se­dan för­sökt sät­ta så kal­lad bo­dy cuff – en slags rem­mar – på man­nen för att hind­ra ho­nom från att ska­da sig själv el­ler and­ra.

En­ligt po­lis­kon­sta­peln rik­ta­de han de tre sla­gen mot man­nens höft för att det skul­le gå lät­ta­re att klä på bo­dy cuf­fen. Man­nen gjor­de en­ligt kon­sta­peln mot­stånd.

I sitt svar till rät­ten upp­ger kon­sta­peln att ska­dor­na som åkla­ga­ren pe­kar på kan ha upp­stått ti­di­ga­re och in­te i cel­len.

Den 30-åri­ga man­nen upp­gav, en­ligt Helsingin Sa­no­mat, i rät­ten att han in­te minns nå­got av hän­del­ser­na och han ha­de druc­kit rik­ligt med al­ko­hol i någ­ra da­gar fö­re det in­träf­fa­de.

Ovan­ligt grovt

He­ik­ki Ste­ni­us är spe­ci­al­å­kla­ga­re vid Riks­å­kla­ga­rens byrå och ar­be­tar vid en­he­ten för po­lis­brott. Al­la an­mäl­ning­ar mot po­lis be­hand­las först vid en­he­ten, un­der­söks där el­ler går se­dan vi­da­re till spe­ci­el­la åkla­ga­re på di­strikts­ni­vå.

Det finns ti­di­ga­re fall i Fin­land där po­li­ser har dömts för bruk av våld, men de har va­rit lind­ri­ga­re, me­nar Ste­ni­us. Fal­let i Lah­tis be­skri­ver han som ex­cep­tio­nellt i sin grov­het.

– Att åkla­ga­ren har sett an­led­ning att väc­ka åtal för grov miss­han­del är myc­ket ovan­ligt.

En­ligt po­lisla­gen har po­lis rätt att an­vän­da makt­me­del till ex­em­pel för att bry­ta mot­stånd el­ler för att gri­pa en per­son. Be­döm­ning­en ska ske ut­gå­en­de hur bråds­kan­de upp­dra­get är, hur far­ligt mot­stån­det är och vil­ka re­sur­ser som finns.

I Lah­tis­fal­let har åkla­ga­ren allt­så an­sett att an­vänd­ning­en av makt­me­del in­te har va­rit mo­ti­ve­rad, och att det hand­lar om ett så all­var­ligt brott som grov miss­han­del.

Från ja­nu­a­ri till slu­tet av maj i år har Riks­å­kla­ga­rens en­het för po­lis­brott ta­git emot när­ma­re 400 an­mäl­ning­ar rik­ta­de mot po­lis. Av dem har hit­tills drygt 40 gått till ut­re­da­re på di­strikts­ni­vå och 2 till åtals­pröv­ning.

Un­ge­fär 50 av de an­mäl­da fal­len gäl­ler bruk av makt­me­del.

FOTO: TINGS­RäT­TEN I Pä­IJäN­NE-TA­VAST­LAND

För­un­der­sök­nings­le­da­ren ute­läm­na­de först över­vak­nings­fil­mer­na då me­di­er bad att få till­gång till ma­te­ri­a­let, vil­ket väckt dis­kus­sio­ner om sek­re­tess och hem­lig­hål­lan­de. Rät­tens ord­fö­ran­de val­de se­dan att ge ut dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.