Ut­släpps­räk­na­re sät­ter prislapp på häl­san

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

En ny stu­die vi­sar att Fin­land rent eko­no­miskt kan vin­na en hel del på att mins­ka på ut­släpp som för­säm­rar luft­kva­li­te­ten. Ef­fek­ti­vast vo­re då att mins­ka de par­ti­kel­ut­släpp som sker lågt över mar­kni­vån, det vill sä­ga främst i väg­tra­fi­ken och från små­ska­lig vedeld­ning och ar­bets­ma­ski­ner, i syn­ner­het i tä­tor­ter. Fors­ka­re vid Me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tet har ut­veck­lat en så kal­lad ut­släpps­räk­na­re som vi­sar på häl­so­nyt­tan, om­räk­nad i peng­ar, i re­la­tion till kost­na­den för att mins­ka på ut­släp­pen. En webb­ver­sion av räk­na­ren finns gra­tis till­gäng­lig, och med hjälp av den kan man upp­skat­ta stor­leks­klas­sen på de eko­no­mis­ka be­spa­ring­ar sam­häl­let kan gö­ra vid oli­ka slag av ut­släpps­re­duk­tio­ner. Räk­na­ren är pri­märt av­sedd för ex­per­ter och det finns en an­nan va­ri­ant av den som kom­mu­ner­na kan ut­nytt­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.