Vac­cinskep­sis ett sätt att häv­da sig mot nor­mer

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

En ny un­der­sök­ning som gjorts av Åbo uni­ver­si­tet, Åbo Aka­de­mi och Uni­ver­si­ty of Bri­stol vi­sar att per­so­ner som emot­sät­ter sig reg­ler och nor­mer har mind­re tillit till lä­ka­re. Det le­der i sin tur of­ta till en kri­tisk at­ti­tyd gente­mot vac­ci­ne­ring.

”Myn­dig­he­ter­nas re­kom­men­da­tio­ner och den so­ci­a­la pres­sen som rå­der i sam­häl­let kan väc­ka trots hos vis­sa”, sä­ger An­na So­ve­ri, aka­de­mi­fors­ka­re vid Åbo uni­ver­si­tet, i ett press­med­de­lan­de.

Att kän­na sig tving­ad el­ler över­ta­lad till nå­got kan en­ligt So­ve­ri få nå­gon att re­a­ge­ra på mot­satt sätt. Den trot­si­ga at­ti­ty­den kan le­da till att per­so­nen bör­jar för­hål­la sig skep­tiskt till lä­ka­re och vac­ci­ner.

Stu­di­en vi­sa­de ock­så att sam­ma per­so­ner of­ta­re ten­de­rar att fö­re­dra al­ter­na­tiv­me­di­cin, det vill sä­ga be­hand­ling­ar och pre­pa­rat som in­te tyd­ligt på­vi­sats ef­fek­ti­va med ve­der­tag­na ve­ten­skap­li­ga me­to­der.SPT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.