Fär­re sä­lar sköts

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Grå­säls­by­tet stan­na­de vid 231 in­di­vi­der un­der den jakt­sä­song som av­slu­ta­des 31 ju­li. Det är ba­ra 22 pro­cent av den tillåt­na kvo­ten på 1 050 in­di­vi­der och det är ock­så 19 pro­cent fär­re sä­lar än un­der fö­re­gå­en­de jakt­sä­song, upp­ger Fin­lands vilt­cen­tral.

By­tet för­de­la­des så att 86 sä­lar fäll­des i Fins­ka vi­ken, 81 i Skär­gårds­ha­vet och 64 i Bot­ten­vi­ken– Kvar­ken. By­tet öka­de en aning i det nord­li­gas­te om­rå­det och mins­ka­de klart i de syd­li­ga­re om­rå­de­na. Un­der jakt­pe­ri­o­den 2018–2019 fäll­des 285 grå­sä­lar. Kvo­ten på 1 050 grå­sä­lar per jakt­sä­song gäl­ler till och med 2022.

I stäl­let öka­de by­tet av ös­ter­sjö­vi­ka­re till 311 in­di­vi­der mot 266 un­der den fö­re­gå­en­de jakt­pe­ri­o­den, samt­li­ga i Bot­ten­vi­ken–Kvar­ken ef­tersom jakt­li­cen­ser in­te be­vil­ja­des läng­re sö­derut. By­tes­mäng­den ut­gör 96 pro­cent av kvo­ten på 325 vi­ka­re. Syf­tet med den här jak­ten är att mins­ka ska­dor­na på fis­ket och fisk­od­ling­en i Bot­ten­vi­ken.HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.