Vi­king Li­ne kör på för­lust i co­ro­na­ti­der

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Vi­king Li­ne re­do­vi­sar en rö­rel­se­för­lust på 5,9 mil­jo­ner eu­ro un­der årets and­ra kvar­tal. En­ligt delårs­rap­por­ten stan­na­de om­sätt­ning­en vid 22,6 mil­jo­ner eu­ro. Un­der mot­sva­ran­de pe­ri­od för­ra året var re­sul­ta­tet plus 5,4 mil­jo­ner och om­sätt­ning­en 131,1 mil­jo­ner eu­ro.

Bo­la­get sä­ger att re­sul­ta­tet för det tred­je kvar­ta­let, som i nor­ma­la fall är det mest luk­ra­ti­va, kom­mer att bli av­se­värt myc­ket säm­re än ti­di­ga­re år på grund av co­ro­na­pan­de­min. Re­sul­ta­tet för he­la verk­sam­hets­å­ret kom­mer att bli ne­ga­tivt, he­ter det.

Vi­king Li­ne per­mit­te­ra­de per­so­nal och la­de om en del rut­ter på grund av de re­se­re­strik­tio­ner som in­för­des i vå­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.