Miss­tänkt för­gift­ning

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

●●I tors­dags på mor­go­nen flög den rys­ka op­po­si­tions­le­da­ren Alek­sej Na­val­nyj från sta­den Tomsk till Moskva. Sam­ma mor­gon ha­de han druc­kit en kopp te på flyg­plat­sen. I flyg­pla­net bör­ja­de han kall­svet­tas och för­lo­ra­de se­dan med­ve­tan­det.

●●Pla­net gjor­de en akut mel­lan­land­ning i Omsk, där Na­val­nyj har le­gat med­vets­lös och kopp­lad till en re­spi­ra­tor se­dan tors­dag för­mid­dag.

●●Ett tyskt läkar­team har lan­dat i Omsk och står re­do att trans­por­te­ra Na­val­nyj för spe­ci­a­list­vård till Berlin. Lä­kar­na på sjuk­hu­set gav sitt till­stånd först sent un­der fre­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.