FN har fått träf­fa kupp­ma­kar­nas fång­ar i Ma­li

FN-re­pre­sen­tan­ter har fått träf­fa Ma­lis nu stör­ta­de pre­si­dent Ibra­him Bou­bacar Keï­ta. Mi­li­tär­jun­tan sä­ger sig ock­så ha släppt två av de fång­ar som togs vid kup­pen i tis­dags.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TT

Kupp­ma­kar­na är un­der väx­an­de tryck och på fre­da­gen upp­gav FN:s freds­be­va­ran­de styr­ka Mi­nus­ma att den fått träf­fa Bou­bacar Keï­ta och and­ra fång­ar på tors­dags­kväl­len i mi­li­tä­rer­nas hög­kvar­ter, en bas i Ka­ti, cir­ka 15 kilo­me­ter från hu­vud­sta­den Ba­ma­ko. En­ligt ut­ta­lan­det från Mi­nus­ma gjor­des be­sö­ket in­om ra­men för styr­kans upp­gift att skyd­da mänsk­li­ga rät­tig­he­ter i Ma­li.

En av kupp­ma­kar­na, som vill va­ra ano­nym, sä­ger att FN-per­so­na­len fick träf­fa al­la 19 fång­ar i Ka­ti, där­ibland även pre­miär­mi­nis­ter Boubou Cis­sé. Sam­ti­digt upp­ger käl­lan att fång­ar­na nu är 17 ef­tersom eko­no­mi­mi­nis­ter Ab­dou­laye Daf­fe och Sa­ba­ne Ma­hal­mou­dou, Keï­tas pri­vat­sek­re­te­ra­re, har släppts.

– Det­ta är be­vi­set för att vi re­spek­te­rar mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, sä­ger of­fi­ce­ren.

Keï­ta och Cis­sé hålls fång­na i en vil­la i Ka­ti, och för­väg­ras tv, ra­dio och te­le­fo­ner. Öv­ri­ga hålls i en an­nan bygg­nad där de so­ver på madras­ser och får se på tv.

Vitt­nen till be­sö­ket sä­ger att den 75-åri­ge Keï­ta såg ut att va­ra ”trött men av­slapp­nad” och be­skri­ver lä­get för ho­nom som ”ac­cep­ta­belt”.

Om­värl­dens tryck för att sna­rast åter­gå till ci­vilt sty­re, hål­la val och att släp­pa fång­ar­na har vux­it de se­nas­te da­gar­na. Kup­pen är den and­ra på åt­ta år i Ma­li och far­hå­gor luf­tas för att mak­tö­ver­ta­gan­det yt­ter­li­ga­re ho­tar sä­ker­hets­lä­get i Ma­li och he­la Sa­hel­re­gi­o­nen, som re­dan för­säm­rats kraf­tigt de se­nas­te åren.

In­te minst är det den väst­af­ri­kans­ka sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­nen Eco­was som stäl­ler krav på kupp­ma­kar­na att ”sä­ker­stäl­la den ome­del­ba­ra åter­gång­en till kon­sti­tu­tio­nell ord­ning”. Or­ga­ni­sa­tio­nen, med 15 med­lems­sta­ter, är ef­ter ett kris­mö­te på tors­da­gen på väg att skic­ka en de­le­ga­tion till Ma­li, som san­no­likt kom­mer fram på lör­dag, för att på­ver­ka jun­tan.

De­le­ga­tio­nen leds av Ni­ge­ri­as ex­pre­si­dent Good­luck Jo­nat­han och hans ta­les­per­son sä­ger att den sik­tar på ”att för­hand­la det ome­del­ba­ra fri­släp­pan­det av pre­si­den­ten och även sä­ker­stäl­la åter­stäl­lan­det av den kon­sti­tu­tio­nel­la re­ge­ring­en”.

Eco­was har re­dan stängt av Ma­li från med­lem­skap, stop­pat fi­nan­si­el­la trans­ak­tio­ner och stängt si­na grän­ser till lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.