Ol­je­far­ty­get vid Mau­ri­ti­us sänks

Rädd­nings­styr­kor har på­bör­jat ar­be­tet med att sän­ka för­par­ti­et av det frakt­far­tyg som i ju­li gick på grund i Mau­ri­ti­us.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TT-AFP

Över 1 000 ton ol­ja har läckt ut ur det ja­pans­ka frakt­far­ty­get MV Wa­kashio och för­o­re­nat den käns­li­ga ma­ri­na mil­jön med ko­rall­rev och man­grove­träsk. Wa­kashio bröts i sön­dags i två de­lar, vil­ket för­svå­rat ar­be­tet med att för­hind­ra än­nu stör­re läc­kage.

Un­der tors­da­gen bog­se­ra­des den främ­re, och störs­ta, de­len av det två­de­la­de vra­ket till öp­pet vat­ten. Där, runt 15 kilo­me­ter från olycks­plat­sen, in­led­des se­dan det tidskrä­van­de ar­be­tet med att sän­ka det till över 3 000 me­ters djup.

Myn­dig­he­ter­na upp­ger att de för­säk­rat sig om att all ol­ja har av­lägs­nats från för­par­ti­et och att plat­sen valts ef­ter kon­sul­ta­tion med ma­rin­bi­o­lo­ger, men sänk­ning­en har kri­ti­se­rats av fle­ra mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner.

”Att sän­ka det här far­ty­get in­ne­bär en stor risk för den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den och för­o­re­nar ha­vet med sto­ra mäng­der tungme­tal­ler”, sä­ger Hap­py Kham­bu­le från Gre­en­pe­a­ce i ett ut­ta­lan­de.

Ak­ter­de­len av tan­kern är fort­satt kvar vid olycks­plat­sen, vad som ska hän­da med den är fort­satt oklart. Kap­te­nen och hans andre­man har fri­hets­be­rö­vats och en ut­red­ning har till­satts för att un­der­sö­ka hur frakt­far­ty­get kun­de kom­ma så nä­ra land.

Många fri­vil­li­ga har an­slu­tit till sa­ne­rings­ar­be­tet se­dan olyc­kan in­träf­fa­de i ju­li. För­u­tom att det är en mil­jö­ka­ta­strof ris­ke­rar ha­ve­ri­et att skräm­ma bort tu­ris­ter, som dras till bil­den av Mau­ri­ti­us oför­stör­da rev och är en vik­tig in­komst­käl­la för öri­ket i In­dis­ka oce­a­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.