Ut­släpp ock­så av för­ny­bar ener­gi

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MATTIAS LANTZ fors­ka­re vid Uppsa­la uni­ver­si­tet, med­lem av Ana­lys­grup­pen (ana­lys.se)

KOL­DI­OX­ID­UT­SLäPP Jan Ström­dahl vid Folk­kam­pan­jen mot Kärn­kraft-Kärn­va­pen tar upp någ­ra kraft­bo­lags sa­lu­fö­ring av el från kärn­kraft (HBL 19.8). Pro­ble­met, en­ligt ho­nom, är att de an­vän­der be­grepp som kol­di­ox­id­fri och fos­sil­fri i sin mark­nads­fö­ring, och där­för bör de an­mä­las till Kon­su­ment­ver­ket.

Ing­et kraftslag är helt kol­di­ox­id­fritt över he­la livscy­keln, det gäl­ler så­väl kärn­kraft som för­ny­ba­ra kraftslag. Men till skill­nad från fos­si­la kraftslag har kärn­kraft och för­ny­bart myc­ket låg kli­mat­på­ver­kan. Den är in­te noll, men är näs­tan för­sum­bar jäm­fört med kol, gas och ol­ja.

Jag hål­ler med om att ordet kol­di­ox­id­fri bör und­vi­kas, men om Ström­dahl vill an­mä­la kärn­krafts­bo­la­gen så bör han ock­så an­mä­la al­la de kraft­bo­lag som häv­dar att de­ras för­ny­ba­ra el är kol­di­ox­id­fri, samt de fö­re­tag vars till­verk­ning av möb­ler, mat och bi­lar li­ka fel­ak­tigt på­stås va­ra kol­di­ox­id­fri.

Be­grep­pet fos­sil­fri då? Som Ström­dahl kor­rekt skri­ver mås­te al­la steg i ett kraftslags livscy­kel tas med, och där kan fos­sil an­vänd­ning in­gå även om själ­va el­pro­duk­tio­nen är fos­sil­fri och in­te ger upp­hov till kol­di­ox­id­ut­släpp. Till ex­em­pel sker of­ta bryt­ning av uran till kärn­kraft­verk och järn till vind­kraft­verk med fos­sil­driv­na verk­tyg och for­don. För en grön om­ställ­ning mås­te gruv­bryt­ning, trans­por­ter och öv­ri­ga steg i livscy­keln stäl­las om till fos­sil­fri ener­gi. På så vis kom­mer kli­mat­på­ver­kan från al­la steg att när­ma sig noll. Trots det­ta har kärn­kraft och fle­ra för­ny­ba­ra kraftslag re­dan i dag väl­digt lå­ga kol­di­ox­id­ut­släpp.

Ström­dahl på­står att Vat­ten­falls livscy­ke­la­na­lys in­te är ve­ten­skap­ligt er­känd. Det stäm­mer att den in­te är pub­li­ce­rad i en aka­de­misk tid­skrift med så kal­lad pe­er re­vi­ew. Den ge­nom­går dä­re­mot ex­tern gransk­ning via stan­dar­di­se­rad mil­jö­va­ru­de­kla­ra­tion,

Till ex­em­pel sker of­ta bryt­ning av uran till kärn­kraft­verk och järn till vind­kraft­verk med fos­sil­driv­na verk­tyg och for­don. För en grön om­ställ­ning mås­te gruv­bryt­ning, trans­por­ter och öv­ri­ga steg i livscy­keln stäl­las om till fos­sil­fri ener­gi.

vil­ket upp­re­pas med någ­ra års mel­lan­rum när ana­ly­sen upp­da­te­ras. Ing­en ve­ten­skap­lig ar­ti­kel grans­kas li­ka nog­grant och upp­re­pa­de gång­er. I den me­tastu­die som FN:s ve­ten­skap­li­ga kli­mat­kom­mit­té IPCC an­vän­der in­går fak­tiskt Vat­ten­falls livscy­ke­la­na­lys. Ström­dahl kan va­ra lugn för att det­ta har be­dömts av obe­ro­en­de ex­per­ter då me­tastu­di­en ge­nom­förts vid USA:s na­tio­nel­la la­bo­ra­to­ri­um för för­ny­bar ener­gi.

Den stu­die från Stan­ford som Ström­dahl hän­vi­sar till be­ak­tas dä­re­mot in­te av IPCC, och det­ta på go­da grun­der då den har fle­ra me­tod­fel. Om man i stäl­let be­ak­tar flo­ran av stu­di­er, och sär­skilt de av re­le­vans för Fin­land och Sve­ri­ge, fram­kom­mer en helt an­nan bild över kraftsla­gens för­må­ga att be­grän­sa kli­mat­för­änd­ring­ar­na. För det är väl det som är det vik­ti­ga?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.