Vind­kraft in­te hel­ler kol­di­ox­id­fritt

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - RUNE LUND­GREN Di­plo­min­gen­jör, Sib­bo

KOL­DI­OX­ID­UT­SLäPP Elektri­ci­tet pro­du­ce­rad med vind­kraft är in­te hel­ler kol­di­ox­id­fri om man be­ak­tar pro­duk­tio­nens he­la livscy­kel.

Ifall vi skall ja­ga kol­di­ox­id tar Jan Ström­dahl fram en vik­tig po­äng i sin in­sän­da­re (HBL 19.8) Ing­en ener­gi­pro­duk­tions­me­tod är kol­di­ox­id­fri om man be­ak­tar pro­duk­tio­nens he­la livscy­kel, var­ken kärn-, vat­ten-, sol- el­ler vind­kraft.

Till ex­em­pel vind­kraf­tens mas­si­va stål­kon­struk­tio­ner och spe­ci­ellt enor­ma fun­da­ment läm­nar ett stort kol­di­ox­i­dav­tryck. För att in­te ta­la om de enor­ma väg­byg­gen det of­tast be­hövs.

Men om man räk­nar kol­di­ox­id­ut­släpp per pro­du­ce­rad MWh, så är kärn­kraf­ten och vat­ten­kraf­ten över­läg­sen de öv­ri­ga. Med sin livs­längd på 60–80 år och till­gäng­lig­het på 85–90 pro­cent läm­nar de ba­ra en bråk­del av det kol­di­ox­i­dav­tryck vind­kraf­tens 15 år / 25 pro­cent samt so­le­ner­gins 15 år / 10 pro­cent läm­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.