In­komst­skill­na­der, so what?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - JER­KER ÖRJANS Ma­ri­e­hamn

OJäMLIKHET In­komst­skill­na­der, vad är det med det? frå­gar sig pro­fes­so­rer­na Ka­te Pic­kett (Uni­ver­si­te­tet i Not­ting­ham) och Ri­chard Wil­kin­son (York, Sus­sex, Not­ting­ham) i sin bok The Spi­rit Le­vel (Vat­ten­pas­set) 2009. Det är skäl att upp­märk­sam­ma de­ras forsk­ning med an­led­ning av den stort upp­lag­da rap­por­ten Ojäm­lik­he­ten i Fin­land 2020. Rap­por­ten upp­märk­sam­mas med en ar­ti­kel i HBL 19.8. un­der ru­bri­ken Rap­port: Klyf­tan mel­lan ri­ka och fat­ti­ga har vid­gats i Fin­land. Ar­ti­keln näm­ner sam­ban­det mel­lan fat­tig­dom och häl­sa, vil­ket ock­så kom­men­te­ras av Tom­my Wes­terlund på le­dar­plats.

Al­la kän­ner vi på oss att häl­sa och so­ci­a­la pro­blem på nå­got sätt häng­er sam­man med in­koms­ter. Pic­kett och Wil­kin­son stu­de­rar det even­tu­el­la sam­ban­det mel­lan in­komst­skill­na­der och häl­sa. Re­sul­ta­tet är för­bluf­fan­de. Som mått på häl­sa och so­ci­a­la pro­blem an­vän­der de sig av en in­ter­na­tio­nellt ac­cep­te­rad ko­ef­fi­ci­ent som är en sam­man­väg­ning av tio kom­po­nen­ter: livs­längd, ton­års­föds­lar, fet­ma, psy­kisk ohäl­sa, själv­mord, ovill­kor­li­ga fäng­el­se­do­mar, för­tro­en­de för med­män­ni­skor och sam­häl­le­li­ga in­sti­tu­tio­ner, rör­lig­het mel­lan sam­hälls­klas­ser, ut­bild­ning och bar­na­död­lig­het. Sex­ton län­der of­fent­lig­gör in­for­ma­tion om nio el­ler al­la tio av des­sa kom­po­nen­ter, fem har upp­gif­ter om åt­ta av tio.

I en jäm­fö­rel­se mel­lan des­sa län­der hit­tar Pic­kett och Wil­kin­son ing­et sam­band mel­lan nämn­da ko­ef­fi­ci­ent (för häl­sa och so­ci­a­la pro­blem) och me­de­lin­koms­ten. Häl­san är in­te säm­re och de so­ci­a­la pro­ble­men in­te stör­re i de fat­ti­ga­re län­der­na än i de ri­ka­re. När fors­kar­na dä­re­mot tittar på kor­re­la­tio­nen mel­lan ko­ef­fi­ci­en­ten för häl­sa och so­ci­a­la pro­blem och in­komst­skill­na­der hit­tar

För­fat­tar­na gör in­gå­en­de och över­ty­gan­de ana­ly­ser som vi­sar att de­ras re­sul­tat in­te stri­der mot sunt för­nuft. Än märk­li­ga­re må­hän­da, de vi­sar att väl­be­fin­nan­det ökar med mins­kan­de in­komst­klyf­tor för så­väl ri­ka som fat­ti­ga med­bor­ga­re.

de ett nä­ra sam­band; i län­der med stör­re in­komst­skill­na­der är med­bor­gar­nas häl­sa säm­re och de­ras so­ci­a­la pro­blem stör­re än i län­der med mind­re in­komst­skill­na­der.

Pic­kett och Wil­kin­son går se­dan ige­nom ko­ef­fi­ci­en­tens tio kom­po­nen­ter en ef­ter en och fin­ner att med­bor­gar­na i sta­ter med sto­ra in­komst­skill­na­der som re­gel kla­rar sig säm­re i jäm­fö­rel­se med med­bor­ga­re i me­ra jäm­li­ka sta­ter. För­fat­tar­na gör in­gå­en­de och över­ty­gan­de ana­ly­ser som vi­sar att de­ras re­sul­tat in­te stri­der mot sunt för­nuft. Än märk­li­ga­re må­hän­da, de vi­sar att väl­be­fin­nan­det ökar med mins­kan­de in­komst­klyf­tor för så­väl ri­ka som fat­ti­ga med­bor­ga­re.

Kort sagt, mins­kan­de in­komst­klyf­tor är i al­las in­tres­se. Det är sna­ra­re till vår själv­be­va­rel­se­drift än till vårt rätts­med­ve­tan­de man skall väd­ja om man ta­lar för mins­kan­de in­komst­klyf­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.