Mi­nea Blomqvist-Kak­ko läm­nar proffsli­vet

Mi­nea Blomqvist-Kak­ko be­rät­tar i en in­ter­vju för Ra­dio Keski­su­o­ma­lai­nen att hon be­stämt sig för att läg­ga ner sin proffskar­riär i golf.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FIlIP saxén

Mi­nea Blomqvist-Kak­ko, en av de rik­tigt sto­ra in­om fin­ländsk golf, läg­ger ner sin proffskar­riär.

Blomqvist-Kak­ko blev den förs­ta fin­länds­ka gol­fa­ren som tog en se­ger på Eu­ro­pa­tou­ren och hon skrev ock­så ett styc­ke fin­ländsk gol­f­histo­ria då hon blev den förs­ta fin­län­da­ren på den pre­stige­ful­la LPGA-tou­ren, den ame­ri­kans­ke proffs­tou­ren. Blomqvist spe­la­de på LPGA-tou­ren åren 2006–2012.

Blomqvist var den förs­ta fin­länds­ka gol­fa­ren som tog en se­ger på en av de sto­ra tou­rer­na då hon vann La­di­es Cen­tral Eu­ro­pe­an Open i Ung­ern 2004.

Blomqvist be­rät­ta­de om sitt be­slut att av­slu­ta kar­riä­ren i en in­ter­vju för Ra­dio Keski­su­o­ma­lai­nen.

Fram till i vå­ras ha­de hon som plan att åter­vän­da till proffsli­vet ef­ter en för­äld­ra­le­dig­het på ett par år.

Men då co­ro­na­pan­de­min slog till och fram­ti­den och täv­lingska­len­dern var högst osä­ker be­stäm­de sig 35-åring­en att av­slu­ta kar­riä­ren.

– I ett hus­håll med två proffsgol­fa­re blev vi li­te oro­li­ga om det kom­mer att fin­nas till­räck­ligt med täv­ling­ar. Dess­utom har vi vår egen golf­sko­la i Pic­ka­la som jag för­lo­rat mitt hjär­ta till, sä­ger Blomqvist i in­ter­vjun.

Blomqvist-Kak­ko är gift med gol­fa­ren Roo­pe Kak­ko och de har två ge­men­sam­ma barn. Nu vän­tar nya ut­ma­ning­ar för den Blomqvist-Kak­ko då hon in­le­der trä­nar­stu­di­er till­sam­mans med bland an­nat fö­re det­ta brot­ta­ren Pet­ra Ol­li och fö­re det­ta spjut­kas­ta­ren Te­ro Pit­kämä­ki. Tri­on ska in­le­da si­na stu­di­er vid id­rotts­in­sti­tu­tet i Ku­or­ta­ne i höst.

Foto: ro­ni re­koMaa/leHtikuva

Mi­nea Blomqvist- Kak­ko läg­ger av med proffsgol­fen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.