Lands­lags­stjär­nan Kar­vi­nen flyttar till Schweiz

Lands­la­gets stor­stjär­na Michel­le Kar­vi­nen har skri­vit kon­trakt med schwei­zis­ka HC Lu­gano för kom­man­de sä­song.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FIlIP saxén

I vå­ras med­de­la­de Michel­le Kar­vi­nen att hon läm­nar Lu­leå Hoc­key i svens­ka li­gan SDHL. Den fin­länds­ka lands­lags­stjär­nan ha­de spe­lat i den svens­ka stor­klub­ben fem säsonger och bland an­nat vun­nit tre mäs­ter­skap, ta­git hem se­gern i po­äng­li­gan och valts till SDHL:s bäs­ta spe­la­re.

Ef­ter flyt­ten från Lu­leå har hon kopp­lats ihop med stor­sat­san­de ki­ne­sis­ka klub­ben Van­ke Rays där dam­le­jo­nens mål­vakt Noo­ra Räty spe­la­de för­ra sä­song­en.

Men på fre­da­gen med­de­la­de schwei­zis­ka klub­ben HC Lu­gano att den 30-åri­ga fin­länds­ka an­falls­stjär­nan för­stär­ker la­get kom­man­de sä­song.

För Kar­vi­nen be­ty­der spel i Schweiz bå­de nytt land och ny li­ga i kar­riä­ren. Hon har ti­di­ga­re spe­lat i Dan­mark, Fin­land, USA och i Sve­ri­ge.

Nyc­kel­spe­la­re i dam­le­jo­nen

Kar­vi­nen har va­rit en av nyc­kel­spe­lar­na i det fin­länds­ka lands­la­get länge. Hon har spe­lat i tre OStur­ne­ring­ar, vun­nit två OS-brons, ett VM-sil­ver, fy­ra VM-brons och hon har valts till bäs­ta for­war­den i bå­de OS och valts in i all star-la­get i VM upp­re­pa­de gång­er.

Lands­lagsträ­na­ren Pa­si Musto­nen har sagt att Kar­vi­nen är bland de fem bäs­ta spe­lar­na i värl­den och att hon är en ex­cep­tio­nell ta­lang och per­son.

Kar­vi­nen har spe­lat 236 mat­cher i dam­le­jo­nen och po­äng­pro­duk­tio­nen är his­nan­de – 122+134=256 po­äng i lands­la­get. I Lu­leå stod hon för smått otro­li­ga 373 po­äng (163 mål + 210 as­sist) på 187 mat­cher. Nu ska hon för­sö­ka fort­sät­ta pro­du­ce­ra på sam­ma höga ni­vå i Schweiz.

Det schwei­zis­ka lands­la­get har vun­nit två me­dal­jer – VM-brons (2012 se­ger över Fin­land i brons­mat­chen) och ett OS-brons (2014 se­ger över Sve­ri­ge i brons­mat­chen).

Kar­vi­nen var en av nyc­kel­spe­lar­na i hem­ma-VM i fjol då dam­le­jo­nen var nä­ra att bli världs­mäs­ta­re. La­get slog Ka­na­da i se­mi­fi­na­len in­nan man föll mot USA ef­ter straf­far i en VM-fi­nal där Pet­ra Ni­e­mi­nen sat­te puc­ken i mål i för­läng­ning­en. Må­let un­der­kän­des ef­ter en lång vi­deo­gransk­ning och Kar­vi­nen och de öv­ri­ga fin­länds­ka spe­lar­na fick nöja sig med VM-sil­ver – dam­le­jo­nens förs­ta sil­ver i ett stort mäs­ter­skap.

Kar­vi­nen stod för 4+4=7 på sju mat­cher i VM i fjol. I år ställ­des VM in på grund av co­ro­na­vi­ruspan­de­min.

30-åri­ga Kar­vi­nen är född och upp­vux­en i Dan­mark där hon ock­så fått sin hoc­key­fost­ran.

Som ju­ni­or spe­la­de Michel­le Kar­vi­nen pojkishoc­key till­sam­mans med bland and­ra NHL-spe­lar­na Lars El­ler och Mik­kel Bød­ker. Nå­got hon sagt at hjälp­te hen­ne att hit­ta tuff­het i sitt spel.

Foto: leHtikuva/veSa Moi­la­nen

Michel­le Kar­vi­nen ja­gar nya ut­ma­ning­ar i Schweiz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.