Omstridd klubb till­ba­ka i ma­jor­vär­men

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-REU­TERS

Skots­ka Muir­fi­eld an­ses va­ra en av värl­dens älds­ta golf­klub­bar, men dess tra­di­tio­ner är in­te så uråld­ri­ga som de en gång va­rit.

För­ra året väl­kom­na­de man ef­ter fle­ra års dis­kus­sio­ner kvinn­li­ga med­lem­mar, och nu kom­mer näs­ta hi­sto­ris­ka be­sked: 2022 ska Muir­fi­eld för förs­ta gång­en stå värd för da­mer­nas ma­jor­täv­ling Bri­tish Open.

När de fem kom­man­de årens spel­plat­ser pre­sen­te­ra­des var Muir­fi­eld en av tre som in­te ti­di­ga­re har ar­ran­ge­rat täv­ling­en.

Öv­ri­ga två var Wal­ton He­ath i Lon­don, som får Bri­tish Open 2023, och Royal Port­h­cawl i Wa­les som ar­ran­ge­rar ma­jorn 2025.

Skots­ka Car­noustie står värd näs­ta år me­dan an­ri­ka St Andrews Old Cour­se, ock­så i Skott­land, får täv­ling­en 2024.

Muir­fi­eld har ar­ran­ge­rat her­rar­nas Bri­tish Open 16 gång­er, men från­togs möj­lig­he­ten 2016 ef­ter att klub­ben rös­tat ner för­sla­get att tillå­ta kvin­nor i klub­ben.

Ef­ter be­slu­tet att trots allt väl­kom­na kvin­nor är dock klub­ben till­ba­ka i det rul­lan­de sche­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.