Nya reg­ler­na ifrå­ga­sätts

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Di­a­mond Le­a­gue-täv­ling­en i Stock­holm på söndag blir först med att tes­ta det nya längd­hopps­for­ma­tet som går ut på att al­la täv­lan­de först gör fem hopp var­de­ra för att se­dan ut­se de tre bäs­ta som går vi­da­re till den sjät­te om­gång­en. Där noll­ställs de ti­di­ga­re re­sul­ta­ten och det längs­ta hop­pet i sista om­gång­en le­der där­med till se­ger. For­ma­tet har kri­ti­se­rats kraf­tigt. – Jag har in­te hört en en­da ut­ö­va­re som stöt­tar det här. Det här är ett stort skämt, sä­ger ame­ri­ka­nen Christi­an Tay­lor, världs­mäs­ta­re i tre­steg och en stark röst för de ak­ti­va ge­nom sitt ord­fö­ran­de­skap i The Athle­tics As­so­ci­a­tion – ett in­ter­na­tio­nellt fack­för­bund som käm­par för fri­id­rot­ta­res rät­tig­he­ter – till NRK.

Di­a­mond Le­a­gue själ­va sä­ger att den här for­men av täv­lan­de vän­tas gö­ra det he­la mer spän­nan­de.

”Täv­lings­for­men pre­mi­e­rar den som har för­må­ga att pre­ste­ra när det verk­li­gen gäl­ler och vi tror att det blir mer spän­nan­de att föl­ja längd­hop­pet när vi på för­hand vet att det är de tre sista hop­pen som kom­mer att av­gö­ra täv­ling­en”, sä­ger vd:n Petr Stast­ny i ett press­med­de­lan­de.

FOTO: MATTHIAS SCHRADER/AP PHOTO

Christi­an Tay­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.