Gräns­han­deln

Hufvudstadsbladet - - Lördag - Käl­la: Eda kom­mun, Swe­den Abro­ad

● Shop­ping är den van­li­gas­te an­led­ning­en till att norr­män be­sö­ker Sve­ri­ge. Un­der 2017 gjor­des det 13,7 mil­jo­ner re­sor från Nor­ge till Sve­ri­ge. I om­kring 70 pro­cent av fal­len var den svens­ka han­deln må­let med re­san där livs­me­del, to­bak, al­ko­hol, go­dis, läsk och kött är va­ror som norr­män­nen hand­lar mest. De läg­re pri­ser­na loc­kar norr­män­nen, och nors­ka tul­lar och skat­ter gör att pri­ser­na på vis­sa va­ror är be­tyd­ligt läg­re i Sve­ri­ge.

● To­bak och al­ko­hol köps till näs­tan hal­va pri­set och mat­va­ror som mjölk, ost och ägg till en tred­je­del av pri­set.

● Det har till­kom­mit cir­ka 800 ar­bets­till­fäl­len se­dan 2005 i Eda kom­mun (där Char­lot­ten­berg lig­ger) som har med gräns­han­deln att gö­ra. Edas bi­drag till den svens­ka stats­kas­san i form av moms de se­nas­te tio åren är runt fem mil­jar­der kro­nor (cir­ka 485 mil­jo­ner eu­ro).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.