Ral­ly­världs­mäs­tar­bi­len med fin­länds­ka ge­ner

Ral­lys­tal­let Toyo­ta Ga­zoo Ra­cing WRT kan sä­gas va­ra en ge­nu­int fin­ländsk pro­dukt ef­tersom Toyo­tas vin­nan­de WRC-ral­ly­bil har ut­veck­lats av Tom­mi Mä­ki­nen Ra­cing. Men pro­duk­tio­nen och ser­vicen av bi­lar­na mel­lan täv­ling­ar­na sker se­dan hös­ten 2018 i en ano­nymt

Hufvudstadsbladet - - Lördag - TEXT & FOTO: BO INGVES bo.ingves@ksf­me­dia.fi

Li­te ral­ly­histo­ria till en bör­jan: Det var en in­ter­na­tio­nell sen­sa­tion av rang då fyr­fal­di­ge ral­ly­världs­mäs­ta­ren Tom­mi Mä­ki­nens ral­ly­bils­fa­brik i Pu­up­po­la nä­ra Jy­vä­skylä fick an­sva­ret för ut­veck­ling­en av Toyo­tas WRC-bil år 2015 och han själv blev team­chef för täv­lings­verk­sam­he­ten.

När det ja­pans­ka fö­re­ta­get i bör­jan av 2015 be­rät­ta­de att det skul­le ge sig in på ral­ly igen, an­sågs det som när­mast själv­klart att Toyo­tas egen täv­lings­bils­av­del­ning Toyo­ta Ga­zoo Ra­cing i Köln skul­le få äran att pla­ne­ra och byg­ga om Toyo­ta Ya­ris till en full­fjäd­rad WRC-bil.

För­stu­di­er­na och den ini­ti­a­la ut­veck­ling­en gjor­des i Tyskland men se­dan kom Tom­mi Mä­ki­nens och Toyo­tas kon­cern­chef Akio Toyo­das vän­skap med i spe­let. Den kul­mi­ne­ra­de då Tom­mi Mä­ki­nen Ra­cing, som länge byggt Su­baru­ba­se­ra­de ral­ly­bi­lar för pri­va­ta team, bygg­de om en Toyo­ta GT86 till en per­son­lig ral­ly­bil för Toyo­da 2014. Kom­bi­ne­rat med de ral­ly­lek­tio­ner fin­län­da­ren gett den ak­tivt mo­torspor­tan­de Toyo­ta­che­fen slu­ta­de det med att Mä­ki­nen se­dan fick det hu­vud­sak­li­ga ut­veck­lings­an­sva­ret. Mo­torn görs i al­la fall i Köln.

Det fanns många olyckskor­par run­tom i värl­den som ifrå­ga­sat­te be­slu­tet att för­läg­ga ral­ly­bils­ut­veck­ling­en till Fin­land. Tji fick kri­ti­ker­na, för ef­ter en bra förs­ta sä­song de­butå­ret 2017, med Jari-Mat­ti Lat­va­las se­ger i svens­ka ral­lyt och Esa­pek­ka Lap­pis se­ger i fins­ka ral­lyt, tog Toyo­ta se­dan smått sen­sa­tio­nellt kon­struk­törs­mäs­ter­ska­pet 2018 för att i fjol vin­na för­ar­mäs­ter­ska­pet med es­ten Ott Tänak vid rat­ten.

Lo­gis­tisk knut­punkt

Hu­vud­kon­to­ret för Toyo­ta Ga­zoo Ra­cing WRT finns i Pu­up­po­la i Mel­lers­ta Fin­land, men den prak­tis­ka ral­ly­verk­sam­he­ten har nu­me­ra sin knut­punkt i Tal­linn, där bi­lar­na byggs om och ser­vas ef­ter var­je täv­ling. Bygg­na­den stod fär­dig som­ma­ren 2018 och in­vig­des ef­ter tys­ka ral­lyt i sep­tem­ber sam­ma år un­der över­in­se­en­de av bland an­nat Est­lands stats­mi­nis­ter Jüri Ra­tas.

När ral­ly-VM en­ligt pla­ner­na ska åter­upp­tas i bör­jan av sep­tem­ber ef­ter en på­tving­ad co­ro­na­pa­us, är det Est­land som snabb­de­bu­te­rar som VM-värd i trak­ter­na kring Tar­tu. Det är me­ning­en att ral­lyt ska kö­ras med publik, to­talt har 16 000 bil­jet­ter sålts i sek­tio­ner om 1 000 per­so­ner, men be­ro­en­de på smitt­lä­get är plan B att ral­lyt körs ut­an publik. I värs­ta fall kanske det in­te körs alls. Hur det än blir, kän­des det i al­la fall som en god idé att be­kan­ta sig med tea­mets verk­sam­het på ort och stäl­le i Tal­linn i ju­li när till­fäl­le gavs.

– I prak­ti­ken ploc­kar vi ef­ter var­je täv­ling isär bi­lar­na helt för att kun­na ana­ly­se­ra al­la de­lar. Det job­bet tar som hel­het ett par vec­kor i an­språk. Här har vi till­gång till al­la de mät­me­to­der vi be­hö­ver för att kun­na kon­trol­le­ra ock­så göm­da fel, be­rät­tar ut­veck­lings­che­fen Mark­ku Lap­pa­lai­nen som age­ra­de värd för be­sö­ket i stäl­let för Mä­ki­nen.

Or­sa­ken till att den ope­ra­ti­va verk­sam­he­ten flyt­ta­des från Fin­land till Est­land be­rod­de en­ligt ho­nom först och främst på att man helt vil­le se­pa­re­ra den ope­ra­ti­va verk­sam­he­ten från ut­veck­lings­ar­be­tet, som dess­utom be­höv­de me­ra ut­rym­me i Pu­up­po­la.

– Est­land är ett högt­stå­en­de ral­ly­land och här finns kom­pe­ten­ta me­ka­ni­ker för att dri­va verk­sam­he­ten. Dess­utom kan vi ta oss till och från de eu­ro­pe­is­ka ral­ly­täv­ling­ar­na be­tyd­ligt snab­ba­re än om vi fanns i Fin­land, och när det gäl­ler täv­ling­ar på and­ra kon­ti­nen­ter lig­ger vi in­till flyg­plat­sen i Tal­linn, sä­ger Lap­pa­lai­nen.

Han har själv bak­grund i den me­ra ru­sti­ka trak­tor­värl­den i chefs­po­si­tio­ner på trak­tor­till­ver­ka­ren Val­t­ra och som vd för Farm Machi­ne­ry Group FMG, som gör tilläggs­ag­gre­gat för trak­to­rer. Mo­tor­täv­lings­verk­sam­het är än­då ing­et nytt för ho­nom – han var bland an­nat team­chef för trak­tor­till­ver­ka­ren Val­t­ras trak­tor­pul­ling­team på 2000-ta­let.

– To­talt ar­be­tar un­ge­fär 190 per­so­ner från 16 oli­ka län­der med ral­ly­verk­sam­he­ten, in­klu­si­ve un­der­le­ve­ran­tö­rer

■ och täv­lings­per­so­na­len. Här i Tal­linn är vi un­ge­fär 35 per­so­ner, sä­ger Lap­pa­lai­nen.

Stan­dard­bil i grun­den

Un­der be­sö­ket kun­de pro­duk­tions­lo­ka­ler­na en­dast fo­to­gra­fe­ras på di­stans bakom en glas­vägg på and­ra vå­ning­en. Jour­na­list­grup­pen fick i al­la fall när­ma­re be­kan­ta sig med he­la verk­sta­den där man i den mest hem­li­ga lo­ka­len höll på med mil­li­me­ter­nog­gran­na mät­ning­ar av en helt strip­pad Ya­ris som ska byg­gas om till näs­ta års täv­lings­bil.

– Vi ut­går från en van­lig tre­dör­rars Ya­ris som dock helt byggs om så att den tål hår­da ral­ly­täv­ling­ar. Ral­ly­bi­lar­na är till ex­em­pel be­tyd­ligt bre­da­re än van­li­ga Ya­ris på grund av att dör­rar­na byggs ut med en stöt­däm­pan­de mas­sa. Här för­sö­ker vi ka­pa var­je gram vi kan från vik­ten och varen­da li­ten åt­gärd do­ku­men­te­ras, sä­ger en me­ka­ni­ker som fått i upp­drag att fun­ge­ra som vår ci­ce­ron.

I ett stort öp­pet ut­rym­me finns sex av­ska­la­de Toyo­ta Ya­ris WRC­bi­lar uppal­la­de för ser­viceåt­gär­der, två för var­je fö­ra­re och kart­lä­sa­re i tea­met.

För oss fin­län­da­re var gi­vet­vis de in­tres­san­tas­te bi­lar­na märk­ta med nam­net Kal­le Rovan­pe­rä, 19-åring­en som de­bu­te­ra­de i WRC i år till­sam­mans med kart­lä­sa­ren Jon­ne Halt­tu­nen. Ock­så ut­an mo­to­rer an­da­des bi­lar­na rå, än­da­måls­en­lig kraft ut­an kru­si­dul­ler.

Det var iö­gon­fal­lan­de hur rent och pryd­ligt det var i al­la lo­ka­ler. Oli­ka re­serv­de­lar som be­hövs i stör­re mäng­der som broms­ski­vor, dri­vax­elpa­ket och stöt­däm­pa­re var pryd­ligt upp­ra­da­de och al­la de­lar, nya som an­vän­da, är in­för­da i da­ta­sy­ste­met.

– En bil be­står av un­ge­fär 2 500 de­lar som al­la de­mon­te­ras och kon

trol­le­ras mel­lan täv­ling­ar­na. Ge­nom att hål­la ord­ning och re­da vet al­la som job­bar här pre­cis var al­la sa­ker finns. En­ligt vår fi­lo­so­fi är det ba­ra fö­rar­na som får gö­ra miss­tag, me­dan al­la de­lar i bi­len ska hål­la. Där­för do­ku­men­te­ras kilo­me­ter­mäng­den för al­la de­lar, för se­nast då de nått en viss gräns er­sätts de med en helt ny del, sä­ger me­ka­ni­kern.

I prak­ti­ken ploc­kar vi ef­ter var­je täv­ling isär bi­lar­na helt för att kun­na ana­ly­se­ra al­la de­lar.

Mark­ku Lap­pa­lai­nen ut­veck­lings­chef

I den här verk­sta­den byggs Toyo­tas WRC-ral­ly­bi­lar om ef­ter var­je täv­ling.

Mark­ku Lap­pa­lai­nen hop­pa­de av från den ru­sti­ka trak­tor­värl­den för att bli ut­veck­lings­chef på Toyo­ta Ga­zoo Ra­cing WRT.

På den här ra­di­o­styr­da ver­sio­nen av WRC-bi­len är Mo­ri­zo det ali­as som Toyo­ta Mo­tor Cor­po­ra­tions kon­cern­chef Akio Toyo­da an­vän­der i bilsport­sam­man­hang. Han har bland an­nat del­ta­git i 24-tim­marslopp på Nür­bur­gring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.