Toyo­ta Ya­ris WRC (World Ral­ly Car)

Hufvudstadsbladet - - Lördag -

● Toyo­ta tog hem fle­ra ral­lyVM-tit­lar med Car­los Sainz, Ju­ha Kank­ku­nen och Di­di­er Au­ri­ol un­der 1990-ta­let. Fö­re­ta­get upp­hör­de dock med ral­ly­verk­sam­he­ten ef­ter att ha vun­nit kon­struk­törs­mäs­ter­ska­pet 1999 med Toyo­ta Co­rol­la WRC för att i stäl­let sat­sa på for­mel 1. Den sats­ning­en blev en to­tal flopp och verk­sam­he­ten la­des ned 2009.

● Åt­ta år se­na­re, 2017, åter­kom se­dan mär­ket i ral­ly-VM med en helt ny­ut­veck­lad, fyr­hjuls­dri­ven WRC-bil ba­se­rad på Toyo­ta Ya­ris.

● Mo­tor: Fyr­cy­lind­rig, 1,6-li­ters tur­bo­mo­tor på över 380 hk och 425 Nm.

● 0–100 km/h: Upp­ges in­te.

● Topp­has­tig­het: 201 km/h (be­grän­sad på grund av ut­väx­ling­en, för i ral­ly är ac­ce­le­ra­tio­nen på oli­ka un­der­lag det vik­ti­ga).

● Längd/bredd/höjd, mm: 4085/1875/juster­bar.

● Vikt: Minst 1 190 kg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.