Äpplen att de­la ut

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Äp­pelskör­den ser ut att bli god i många träd­går­dar. Så god att en del hus­håll har äpplen till övers. Helsing­fors­re­gi­o­nens mil­jö­tjäns­ter tip­sar att man gär­na kan de­la sin äp­pelskörd med så­da­na som sak­nar egen träd­gård. Man kan stäl­la fram en lå­da vid väg­kan­ten med upp­ma­ning­en att ta el­ler er­bju­da dem i lo­ka­la Fa­ce­book­grup­per.

Gam­la äpplen som fal­lit till mar­ken pas­sar bäst i den eg­na kom­posten. Man får sät­ta äpplen i sop­kär­let för bio­av­fall, men den får in­te fyl­las med ba­ra äpplen, då blir den för tung.

Det går ock­så att fö­ra fall­frukt till Sort­ti-sta­tio­ner­na, där kos­tar det 5 eu­ro att läm­na en sats äpp­le­av­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.