Kän­gu­run Wil­ly Won­ka får stör­re rast­gård och upp­värmt hus

Ålands mil­jö- och häl­so­skydds­myn­dig­het krä­ver att den rik­skän­da åländs­ka vi­ta kän­gu­run Wil­ly Won­ka ska få bätt­re stan­dard på sitt bo­en­de.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SUSANNA SKOGBERG/SPT-NYA ÅLAND

Ett in­om­hus­om­rå­de på minst 20 kvadrat­me­ter och en rast­gård på minst 500 kvadrat­me­ter – det är vad Ålands mil­jö- och häl­so­skydds­myn­dig­het ÅMHM fö­re­skri­ver för äga­ren till kän­gu­run Wil­ly Won­ka i ett be­slut som föl­jer på en in­spek­tion i ju­li.

En­ligt be­slu­tet ska in­om­hus­om­rå­det vid be­hov även kun­na vär­mas upp. Åt­gär­der­na ska va­ra vid­tag­na se­nast den 1 ok­to­ber.

Den vi­ta kän­gu­run Wil­ly Won­ka blev rik­skänd i au­gusti i fjol då han rym­de från sin äga­re och strö­va­de fritt längs med lands­vä­gen på fas­ta Åland.

ÅMHM tog emot en an­mä­lan den 8 ju­li i år om miss­tänk­ta bris­ter i djur­håll­ning­en. Vid en in­spek­tion da­gen där­på kon­sta­te­ra­de myn­dig­he­ten att kän­gu­run hölls i ett in­om­hus­om­rå­de på cir­ka 40 kvadrat­me­ter men att det sak­na­des ett ut­om­hus­om­rå­de.

Vid en in­spek­tion i feb­ru­a­ri i år ha­de äga­ren sagt att dju­ret vis­ta­des till­fäl­ligt på plat­sen me­dan hon bygg­de ett nytt rym­nings­sä­kert om­rå­de. Men vid in­spek­tio­nen i ju­li var kän­gu­run kvar i sam­ma lo­kal.

– Myn­dig­he­ten an­ser in­te att ett för­var över fle­ra må­na­der mot­sva­rar en till­fäl­lig vis­tel­se, skri­ver ÅMHM i sitt be­slut.

ÅMHM fö­re­skri­ver att Wil­ly Won­ka får en rast­gård på minst 500 kvadrat­me­ter och till­gång till ett in­om­hus­om­rå­de på minst 20 kvadrat­me­ter som ska gå att vär­ma upp vid be­hov.

– Ef­tersom vint­rar­na i öst­ra Austra­li­en, där­i­från ar­ten här­stam­mar, in­te är li­ka kal­la som de in­hems­ka vint­rar­na kan bli, be­dö­mer myn­dig­he­ten ock­så att det mås­te fin­nas en vär­me­käl­la i in­om­hus­om­rå­det som kan ge tillägg­s­vär­me vid

be­hov, skri­ver ÅMHM.

”Re­jält byg­ge”

The­re­se Sö­der­berg, Wil­ly Won­kas äga­re, sä­ger till Nya Åland att Wil­ly Won­kas ha­ge på går­den är väl pla­ne­rad sen länge.

– Det är ett väl­digt, väl­digt re­jält byg­ge. Hu­set han ska bo i på vin­tern hål­ler hög­re stan­dard än i de djur­par­ker jag tit­tat på som har kän­gu­rur.

Ha­gen om­ges av ett två me­ter högt, tätt plank, med två me­ter nät på ovan­si­dan.

– Över hans hus är det ock­så nät ifall han skul­le hop­pa upp på ta­ket. I hans till­fäl­li­ga bo­en­de har det va­rit av högs­ta pri­o­ri­tet att han in­te ska kun­na rym­ma. Det har in­te va­rit me­ning­en att han ska bo på en mind­re yta en läng­re tid, sä­ger Sö­der­berg.

– Jag kän­ner att jag har en god kom­mu­ni­ka­tion med ÅMHM och är in­ställd på att vid­ta de här åt­gär­der­na. De är in­te oge­nom­för­ba­ra. Vi har re­dan en vär­me­lam­pa i in­om­hus­ut­rym­met för vatt­nets skull.

FOTO: STE­FAN ÖHBERG/SPT-NYA ÅLAND

Den åländs­ka kän­gu­run Wil­ly Won­ka. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.