Al­ko sam­lar in vin­på­sar i allt fler bu­ti­ker

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

In­sam­ling­en av vin­på­sar ut­vid­gas un­der au­gusti. Nu kan kon­su­men­ter fö­ra till­ba­ka tom­ma vin­på­sar till Al­kos bu­ti­ker ock­så i väst­ra och öst­ra Fin­land.

Vin­på­sar är till­ver­ka­de i plast och alu­mi­ni­um, en bland­ning som gör att de in­te pas­sar i någ­ra sop­kärl för åter­vin­ning. Där­för har Al­ko se­dan 2011 självt sam­lat in vin­på­sar i si­na af­fä­rer, först i söd­ra Fin­land. Nu ut­vid­gas in­sam­ling­en till 51 bu­ti­ker i väst­ra och öst­ra Fin­land. Mål­sätt­ning­en är att det ska fin­nas ett in­sam­lings­kärl i var­je vin­bu­tik fö­re års­skif­tet.

Er­fa­ren­he­ter­na av att sam­la in tom­ma vin­på­sar i Al­kos bu­ti­ker har va­rit go­da. Mäng­den in­sam­la­de tom­ma på­sar öka­de i fjol med 23 pro­cent jäm­fört med året in­nan.

– Kun­der­na har väl­kom­nat möj­lig­he­ten att åter­vin­na vin­på­sar. Det är fint, för Al­ko sål­de 6,4 mil­jo­ner vin­på­sar un­der 2019, så det är en stor mängd ma­te­ri­al, sä­ger Mar­ja Aho på Al­ko.

De tom­ma vin­på­sar­na an­vänds som rå­ma­te­ri­al i ce­ment. Kar­tong­för­pack­ning­en

som of­ta finns run­tom på­sen sor­te­ras i av­fall­s­kär­let för kar­tong.

Det finns ing­en pant på vin­på­sar­na. Om man in­te hit­tar ett in­sam­lings­kärl för tom­ma vin­på­sar kan man sor­te­ra dem med blandav­fal­let. Vin­på­sar får in­te släng­as i plastin­sam­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.