Pul­li och Ha­ra­la im­po­ne­ra­de

Fin­län­dar­na kan va­ra nöj­da över si­na Di­a­mond Le­a­gu­e­de­bu­ter. Lot­ta Ha­ra­la tan­ge­ra­de sitt re­kord och Kristi­an Pul­li nåd­de åt­ta me­ter på fri­id­rotts­ga­lan i Stock­holm som bjöd på någ­ra verk­li­ga världs­re­sul­tat.

Hufvudstadsbladet - - News - TOMMI WILLBERG tommi.willberg@ksf­me­dia.fi

Nor­dis­ka fri­id­rotts­stjär­nor som Ar­mand Duplan­tis och Karsten War­holm bjöd på toppre­sul­tat un­der Di­a­mond Le­a­gue-ga­lan i Stock­holm. Bland id­rot­ta­re som lyc­ka­des no­te­ra go­da re­sul­tat fanns ock­så fin­länds­ka du­on Kristi­an Pul­li (bil­den) och Lot­ta Ha­ra­la.

Di­a­mond Le­a­gue-ga­lan i Stock­holm gav yt­ter­li­ga­re två fin­länds­ka gläd­jeäm­nen då häck­lö­pa­ren Lot­ta Ha­ra­la och längd­hop­pa­ren Kristi­an Pul­li knep var sin tre-i-topp-pla­ce­ring.

FM-fy­ran Ha­ra­la kom tvåa på 100 me­ter häck på ti­den 13,07 – ett re­sul­tat som tan­ge­rar 28-åring­ens per­son­bäs­ta från för­söks­hea­ten i Ka­le­va­spe­len.

Ita­li­ens­kan Lu­mi­no­sa Bog­li­o­lo vann häck­lop­pet på 12,88. Bakom Ha­ra­la pul­ve­ri­se­ra­de Met­te Gra­vers­gaard det dans­ka re­kor­det som nu skrivs 13,13. Gra­vers­gaards ti­di­ga­re na­tions­re­kord var 13,39.

– Jag var in­te rik­tigt hund­ra så jag är in­te helt nöjd. Helt okej, men jag ha­de hop­pats på nå­got li­te bätt­re, sä­ger Ha­ra­la i ar­ran­gö­rens in­ter­vju.

Ha­ra­las form är yt­terst jämn. I si­na sju se­nas­te star­ter i god­kän­da för­hål­lan­den har hon lan­dat på ti­der mel­lan 13,07–13,19.

– Det har va­rit en märk­lig sä­song då jag löpt li­ka­da­na ti­der he­la ti­den. Jag vän­tar än­nu på ge­nom­brot­tet, sä­ger Ha­ra­la som täv­lar näs­ta gång på ons­dag i Helsing­fors där ock­så Noo­ralot­ta Ne­zi­ri stäl­ler upp.

Pul­li över åt­ta me­ter

Pul­li har li­kaså all an­led­ning att va­ra nöjd då han för förs­ta gång­en se­dan re­kord­se­ri­en i ju­ni nåd­de åt­ta me­ter. Pul­lis re­sul­tat på 8,02 me­ter gav en tred­je­plats i längd­täv­ling­en som ge­nom­för­des med ett nytt kon­cept.

Kon­cep­tet går ut på att de tre bäs­ta hop­par­na ef­ter fem om­gång­ar gör upp om se­gern i den sjät­te och sista om­gång­en, oav­sett ti­di­ga­re re­sul­tat.

Pul­li hop­pa­de långt på sista för­sö­ket men det blev övertramp. Svens­ken Tho­bi­as Mont­ler led­de ef­ter fem hopp på 8,13 fö­re syd­af­ri­ka­nen Rus­h­wal Sa­maai (8,07). Sa­maai hop­pa­de än­då 8,09 på sitt sjät­te hopp me­dan Mont­lers re­sul­tat blev 8,06. Där­med ko­ra­des Sa­maai till vin­na­re.

Täv­lings­kon­cep­tet har kri­ti­se­rats, men Pul­li bryr sig in­te.

”Den där sista om­gång­ens se­ger­kamp var nytt för mig, men det gav en ad­re­nalin­kick då se­gern stod på spel. Synd att mitt sista hopp var ett övertramp”, sä­ger Pul­li i ett press­med­de­lan­de från Fri­id­rotts­för­bun­det.

I Ka­le­va­spe­len tog Pul­li guld men på grund av små kän­ning­ar hop­pa­de han en­dast tre hopp i Åbo. I Stock­holm blev det dub­belt så många men helt smärt­fri var Pul­li in­te. Men re­kord­man­nen är nöjd.

– ”Det var fint att täv­la i Di­a­mond Le­a­gue. Det var ett av mi­na mål för som­ma­ren och jag kun­de ut­ma­na tuf­fa hop­pa­re även om jag in­te var i den form jag ha­de hop­pats på”, sä­ger Pul­li.

Eu­ro­pa­re­kord av War­holm, ”Mon­do” över sex me­ter

Om fin­län­dar­na ha­de go­da da­gar på job­bet så kan man sä­ga det­sam­ma om su­per­stjär­nor­na i vå­ra grann­län­der.

Svens­ka stav­hop­pa­ren Ar­mand Duplan­tis var i en klass för sig då han för­bätt­ra­de sitt eget världs­års­bäs­ta med en cen­ti­me­ter till 6,01 me­ter. Han gjor­de tre för­sök på 6,15, som va­rit det bäs­ta re­sul­ta­tet nå­gon­sin ut­om­hus, men lyc­ka­des in­te. Duplan­tis världs­re­kord 6,18 är gjort in­om­hus.

Nors­ka häck­lö­pa­ren Karsten War­holm var än­då da­gens sto­ra stjär­na. 24-åring­en bjöd på en säl­lan skå­dad upp­vis­ning på 400 me­ter häck där han stod för al­la ti­ders näst­bäs­ta tid och sam­ti­digt för­bätt­ra­de sitt Eu­ro­pa­re­kord till 46,87 – ef­ter en li­ten smäll på den sista häc­ken. Ti­den är ba­ra nio hund­ra­de­lar från Ke­vin Youngs världs­re­kord från 1992. Men det räck­te in­te. Ba­ra en och en halv tim­me ef­ter fan­tom­lop­pet ställ­de sig War­holm på start­lin­jen igen – på 400 me­ter slätt. War­holm häng­de med tä­ten i 300 me­ter och ryck­te se­dan i från med en ur­sin­nig slut­spurt. Slut­ti­den 45,05 är tred­je­bäst i värl­den i år och knap­pa två ti­on­de­lar från War­holms re­kord 44,87.

FOTO: JO­NAT­HAN NACKSTRAND/LEHTIKUVA-AFP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.