Färd­cen­tra­len Väst­ra Ny­land

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Från och med i höst ska Färd­cen­tra­len Väst­ra Ny­land för­med­la och ko­or­di­ne­ra färd­tjäns­ter­na för 8500 funk­tions­ned­sat­ta och se­ni­o­rer på ett om­rå­de från Es­bo i ös­ter till Han­gö i väs­ter.

●●Or­sa­ken till änd­ring­en är att al­la of­fent­li­ga tjäns­ter mås­te kon­kur­rens­ut­sät­tas en­ligt upp­hand­lings­la­gen.

●●Es­bo, Gran­kul­la, Kyrkslätt, Sjun­deå, In­gå, Lo­jo, Hög­fors, Vich­tis, Ra­se­borg och Han­gö hör till Väst­ra Ny­lands färd­cen­tral.

●●Färd­tjänst be­vil­jas an­ting­en med stöd av so­ci­al­vårds­la­gen el­ler la­gen om ser­vice och stöd på grund av han­di­kapp. Re­sor be­vil­jas för fri­ti­den och för ut­rät­tan­de av ären­den samt för stu­di­er och ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.