FCG Smart Trans­por­ta­tion

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: Su­o­men Ku­va­leh­ti.

●●Bo­la­get FCG Smart Trans­por­ta­tion vann i ja­nu­a­ri 2020 i kon­kur­rens­ut­sätt­ning­en för vil­ket bo­lag som ska va­ra ope­ra­tör för Färd­cen­tra­len Väst­ra Ny­land.

●●Bo­la­get vann ock­så kon­kur­rens­ut­sätt­ning­en i Lah­tis med att er­bju­da tjäns­ter för hälf­ten så myc­ket som Lah­den alu­e­tak­si. Bå­de Lah­den alu­e­tak­si och Taxi Helsin­ki har kla­gat i mark­nads­dom­sto­len.

●●FC Smart Trans­por­ta­tions en­da re­fe­rens av för­med­lings­tjäns­ter är i Mel­lers­ta Ös­ter­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt. Där in­led­des verk­sam­he­ten i sep­tem­ber 2017 un­der nam­net Speys, ledd av Jou­ko Si­pi­lä, bror till fö­re det­ta stats­mi­nis­tern Ju­ha Si­pi­lä.

●●Speys trans­por­ter fun­ge­ra­de in­te och sjuk­vårds­di­strik­tet sa­de upp av­ta­let i feb­ru­a­ri 2018. Se­na­re sål­des Speys till FCG Smart Trans­por­ta­tion, som till 75 pro­cent ägs av Kom­mun­för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.