Bär­ploc­ka­re från In­di­en in­sjuk­na­de i co­vid-19

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En bär­ploc­ka­re som åkt med tre oli­ka tåg från Helsing­fors till Ko­la­ri den 14 au­gusti har in­sjuk­nat i co­vid-19. Bär­ploc­ka­ren ingick i en grupp som an­län­de till Fin­land från In­di­en via Ams­ter­dam med ett flyg sam­ma dag. Bär­ploc­kar­na till­bring­a­de ef­ter an­koms­ten en tid i de all­män­na ut­rym­me­na på Helsing­fors-Van­da flyg­plats.

– På kväl­len åk­te grup­pen med tåg från flyg­plat­sen till Helsing­fors cen­tral­sta­tion där de steg på ett tåg till Tam­mer­fors. I Tam­mer­fors byt­te de till tå­get mot Ko­la­ri, sä­ger över­läka­ren vid Lapp­lands sjuk­vårds­di­strikt, Markku Bro­as, till Il­ta­leh­ti.

En­ligt Bro­as måd­de den smit­ta­de per­so­nen il­la och be­sök­te jou­ren i Lapp­land en vec­ka ef­ter an­koms­ten. Ock­så de and­ra bär­ploc­kar­na har tes­tats och re­sul­ta­ten vän­ta­des bli fär­di­ga på sön­da­gen.

Ef­tersom tåg mel­lan flyg­plat­sen och Helsing­fors cen­tral­sta­tion kör med tio mi­nu­ters in­ter­val­ler vet man in­te på vil­ket tåg bär­ploc­kar­na åk­te från flyg­plat­sen. I Helsing­fors steg bär­ploc­kar­na på IC 185 som av­gick 21.03. I Tam­mer­fors steg grup­pen på snäll­tåg num­mer 269 som av­gick kloc­kan 23.50. Grup­pen har fort­satt sin färd vi­da­re från Ko­la­ri, men Bro­as kan in­te upp­ge om det fun­nits and­ra mass­ex­po­ne­ring­ar.

Bro­as upp­ma­nar pas­sa­ge­ra­re som åkt med de här tåg­tu­rer­na att föl­ja med häl­san och upp­sö­ka läkar­vård ome­del­bart vid sym­tom. En­ligt Bro­as är det omöj­ligt att sä­ga hur många som ut­satts för mass­ex­po­ne­ring. Bro­as hop­pas att reg­ler­na på flyg­plat­ser­na och vid grän­ser­na skärps för att und­vi­ka dy­li­ka si­tu­a­tio­ner i fram­ti­den. Han tror att det inom kort blir ett krav på att bä­ra an­sikts­mas­ker i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Om man in­te kan hål­la av­stånd till med­pas­sa­ge­ra­re i kol­lek­tiv­tra­fi­ken finns det snart ing­en an­nan ut­väg, sä­ger Bro­as.

Helsingin Sa­no­mat var först med ny­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.