14 nya co­rona­fall i Fin­land

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Un­der det se­nas­te dyg­net har 14 nya fall av co­vid-19 be­kräf­tats, rap­por­te­rar In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL. Det är det lägs­ta an­ta­let be­kräf­ta­de fall på fle­ra da­gar. På lör­da­gen rap­por­te­ra­des om 35 nya co­rona­fall.

Sam­man­lagt har 7 920 per­so­ner be­kräf­tats med coronaviru­set se­dan bör­jan av epi­de­min.

Ing­en re­gi­on står ut i sön­da­gens co­ro­na­siff­ror ut­an det hand­lar om en­sta­ka fall ut­sprid­da över fle­ra kom­mu­ner. I Helsing­fors be­kräf­ta­des tre nya fall, i Van­da två och i Es­bo ett nytt fall. I Sib­bo kon­sta­te­ra­des ock­så ett nytt co­rona­fall.

Inga nya smitt­fall har en­ligt sön­da­gens rap­port kon­sta­te­rats i Åbo el­ler i Va­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.