FSB ska ha över­va­kat Na­val­nyj

Den rys­ke re­gim­kri­ti­kern Alek­sej Na­val­nyj var be­va­kad av sä­ker­hets­tjäns­ten FSB da­gar­na in­nan han in­sjuk­na­de, upp­ger en rysk tidning med hän­vis­ning till käl­lor inom po­li­sen. Hans ta­les­per­son är ”in­te alls för­vå­nad” över upp­gif­ter­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

FSB-agen­ter i ci­vi­la klä­der var Alek­sej Na­val­nyj i hä­lar­na och hans rö­rel­se­möns­ter följ­des ock­så av över­vak­nings­ka­me­ror, en­ligt upp­gif­ter i Moskov­skij Komso­mo­lets.

”Om­fatt­ning­en av över­vak­ning­en för­vå­nar mig in­te alls, vi var full­stän­digt med­vet­na om det se­dan ti­di­ga­re”, kom­men­te­rar Na­val­nyjs ta­les­per­son Ki­ra Jar­my­sj på Twit­ter.

”Vad som där­e­mot för­vå­nar”, fort­sät­ter hon, ”är att de (käl­lor­na inom sä­ker­hets­tjäns­ten) in­te tve­ka­de att be­rät­ta om det”.

På kam­panj­re­sa

Na­val­nyj be­fann sig på en kam­panj­re­sa in­för sep­tem­bers rys­ka re­gi­o­nal­val när han in­sjuk­na­de. Moskov­skij Komso­mo­lets be­rät­tar att hans stab vid­tog en mängd för­sik­tig­hets­åt­gär­der, bland an­nat sov Na­val­nyj ald­rig i det rum som var bo­kat i hans namn. En lä­gen­het som bo­kats åt ho­nom röj­des dock se­dan en med­ar­be­ta­re be­ställt ta­ke away-sus­hi till adres­sen.

En­ligt Moskov­skij Komso­mo­lets käl­lor har över­vak­ning­en dock in­te vi­sat någ­ra miss­tänk­ta kon­tak­ter som kan för­kla­ra var­för han in­sjuk­nat. Sä­ker­hets­tjäns­ten tror där­för att om Na­val­nyj blev för­gif­tad så sked­de det in­ne på flyg­plat­sen el­ler om­bord på pla­net. Man in­vän­tar fort­fa­ran­de svar på pro­ver po­li­sen har ta­git på plat­ser Na­val­nyj och hans team be­sökt un­der re­san. De förs­ta re­sul­ta­ten vän­tas på mån­dag, men det är in­te känt om de kom­mer att of­fent­lig­gö­ras el­ler in­te.

Na­val­nyj in­sjuk­na­de på ett flyg mel­lan si­bi­ris­ka Tomsk och Moskva i fre­dags. Kort in­nan dess ha­de han druc­kit en kopp te, som hans team tror var spet­sad med nå­gon form av gift. Na­val­nyj togs in för vård på ett sjuk­hus i Omsk, näs­tan 300 mil ös­ter om Moskva, och eva­ku­e­ra­des se­dan där­i­från med mi­li­tä­ram­bu­lans till Ber­lin, där han nu vår­das på sjuk­hu­set Cha­ri­té.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.