Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Be­la­rus nu 65-åri­ge pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko har sut­tit vid mak­ten i den ti­di­ga­re Sov­jetre­pu­bli­ken Be­la­rus se­dan 1994, och bru­kar kal­las Eu­ro­pas sista dik­ta­tor. Hans ut­ri­kes­po­li­tik har till störs­ta de­len va­rit starkt pro­rysk, även om re­la­tio­nen till den rys­ke le­da­ren Vla­di­mir Pu­tin in­te minst den se­nas­te ti­den va­rit an­strängd.

●●Någ­ra av Lu­ka­sjen­kos främs­ta ut­ma­na­re ge­nom åren har för­svun­nit spår­löst och an­tas va­ra dö­da, där­ibland den ti­di­ga­re vice pre­miär­mi­nis­tern Vik­tor Hantjar och in­ri­kesmi­nis­tern Ju­rij Zacharen­ko. And­ra har miss­hand­lats el­ler kas­tats i fäng­el­se.

●●Ef­ter pre­si­dent­va­let i au­gusti 2020 ut­bröt pro­tes­ter av en om­fatt­ning som in­te skå­dats se­dan Sov­je­tu­ni­o­nens upp­lös­ning. Tu­sen­tals per­so­ner har gri­pits och vitt­nesmå­len om po­lis­miss­han­del och tor­tyr är många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.