Alek­sej Na­val­nyj

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Är en rysk ak­ti­vist, ju­rist och blog­ga­re som har gjort sig känd för sin skar­pa kri­tik mot lan­dets re­ge­ring och sitt ar­be­te mot kor­rup­tion. Han har grun­dat an­tikor­rup­tions­stif­tel­sen FBK men ock­så en­ga­ge­rat sig di­rekt i po­li­ti­ken.

●●Han för­sök­te stäl­la upp i pre­si­dent­va­let 2018 men till­läts in­te, med mo­ti­ve­ring­en att han har dömts för brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.