Mas­si­va pro­tes­ter i Minsk

Ti­o­tu­sen­tals de­mon­stran­ter sam­la­des på om­rå­det kring Själv­stän­dig­hets­tor­get i Minsk för att pres­sa pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko att av­gå. Det­ta trots var­nan­de sig­na­ler från mi­li­tä­ren.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

– Vi har ba­ra två krav: Rätt­vi­sa val och ett slut på vål­det, sä­ger 32-åri­ge Igor, en av del­ta­gar­na i sön­da­gens ma­ni­fes­ta­tion i Be­la­rus (ti­di­ga­re Vi­tryss­land) hu­vud­stad Minsk.

Myn­dig­he­ter­na har gått ut med en var­ning till med­bor­gar­na mot att del­ta i ”olag­li­ga de­mon­stra­tio­ner” och lo­ka­la me­di­er pub­li­ce­ra­de bil­der på kra­vall­po­lis med sköl­dar och vat­ten­ka­no­ner på väg mot Själv­stän­dig­hets­tor­get.

För­vars­de­par­te­men­tet med­de­la­de att man är re­do att in­gri­pa för att skyd­da min­nes­mo­nu­ment över and­ra världs­kri­get, som be­skrivs som ”he­li­ga”.

”Vi var­nar ka­te­go­riskt för al­la brott mot fred­lig­het och ord­ning på des­sa plat­ser. Ni har mi­li­tä­ren som tar hand om det­ta nu, in­te po­li­sen” skri­ver för­svars­de­par­te­men­tet i ett med­de­lan­de där tex­ten är satt i sto­ra bok­stä­ver. De­par­te­men­tet be­skri­ver ock­så de­mon­stran­ter­na som ”fa­scis­ter”.

”In­te räd­da”

So­li­da­ri­tets­de­mon­stra­tio­ner hålls ock­så i grann­lan­det Li­tau­en, där man pla­ne­rar att bil­da en mänsk­lig ked­ja från hu­vud­sta­den Vil­ni­us till be­la­ru­sis­ka grän­sen på sön­da­gen.

Op­po­si­tions­le­da­ren Sv­jat­la­na

Tsi­cha­nous­ka­ja upp­ma­nar från sin ex­il de­mo­kra­ti­ak­ti­vis­ter­na att fort­sät­ta sin kamp.

– Vi är det be­la­ru­sis­ka fol­ket, vi är en ma­jo­ri­tet och vi kom­mer in­te att kli­va åt si­dan. Vi är in­te räd­da för dem läng­re, sä­ger Tsi­cha­nous­ka­ja, som se­dan va­let be­fin­ner sig i ex­il i Li­tau­en, i en in­ter­vju med AFP.

Hon ma­nar ock­så si­na an­häng­a­re att in­te lå­ta sig ”dis­tra­he­ras” av pre­si­den­tens på­stå­en­den att lan­det är un­der mi­li­tärt hot.

Lu­ka­sjen­ko av­fär­das

På lör­da­gen be­sök­te pre­si­dent Lu­ka­sjen­ko sta­den Grod­no, nä­ra Be­la­rus gräns mot Po­len, för att in­spek­te­ra mi­li­tä­ra styr­kor. Då an­kla­ga­de han Na­to­trup­per i Po­len och Li­tau­en för ”ökad rör­lig­het” i gräns­om­rå­det och be­ord­ra­de mi­li­tä­ren att ha ”full strids­be­red­skap” och att lan­dets ter­ri­to­ri­um mås­te skyd­das.

Li­tau­ens pre­si­dent Gi­ta­nas Nau­se­da av­fär­dar Lu­ka­sjen­kos ut­spel.

– Re­gi­men för­sö­ker av­le­da upp­märk­sam­he­ten från Be­la­rus in­ter­na pro­blem till vil­ket pris som helst med to­talt grund­lö­sa på­stå­en­den om in­bil­la­de ex­ter­na hot, sä­ger han.

Ryss­lands ut­ri­kesmi­nis­ter Sergej Lav­rov sä­ger i ett ut­ta­lan­de till rys­ka ny­hets­by­rå­er att en för­änd­ring av Be­la­rus kon­sti­tu­tion skul­le kun­na va­ra ett sätt att lö­sa pro­ble­men i lan­det. Moskvas upp­fatt­ning är sam­ti­digt att si­tu­a­tio­nen i lan­det nu bör­jar ”sta­bi­li­se­ras”.

Ryss­land kri­ti­se­rar

Lav­rov kri­ti­se­rar Tsi­cha­nous­ka­ja, och sä­ger att hen­nes po­li­tis­ka pro­gram var­ken är kon­struk­tivt el­ler in­rik­tat på di­a­log.

Of­fi­ci­ellt vann den mång­å­ri­ge pre­si­den­ten Lu­ka­sjen­ko va­let den 9 au­gusti med 80 pro­cent av rös­ter­na, men siff­ror­na an­ses all­mänt va­ra ett re­sul­tat av val­fusk. Bland an­nat EU och Stor­bri­tan­ni­en har kon­sta­te­rat att man in­te ac­cep­te­rar val­re­sul­ta­tet.

Lav­rov på­pe­kar ock­så att det på grund av av­sak­na­den av in­ter­na­tio­nel­la ob­ser­va­tö­rer är omöj­ligt att be­vi­sa att Lu­ka­sjen­ko in­te vann pre­si­dent­va­let den 9 au­gusti.

USA:s vice ut­ri­kesmi­nis­ter Step­hen Bi­e­gun kom­mer ock­så att be­sö­ka Li­tau­en, Ryss­land och Ukrai­na från mån­dag till tors­dag för att dis­ku­te­ra ”den re­gi­o­na­la ut­veck­ling­en” en­ligt USA:s ut­ri­kes­de­par­te­ment som in­te näm­ner Be­la­rus vid namn i sitt ut­ta­lan­de.

FOTO: SER­GEI GAPON/LEHTIKUVA-AFP

Ti­o­tu­sen­tals de­mon­stran­ter sam­la­des på Själv­stän­dig­hets­tor­get i Minsk med op­po­si­tio­nens röd-vi­ta flag­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.