Eco­was

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­lor: Eco­was.int, Na­tio­na­len­cyk­lo­pe­din

●●Eco­was (Eco­no­mic Com­mu­ni­ty of West Afri­can Sta­tes) är fle­ra väst­af­ri­kans­ka sta­ters po­li­tis­ka och eko­no­mis­ka sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tion.

●●Ge­men­ska­pen bil­da­des i maj 1975.

●●De 15 med­lems­län­der­na är: Be­nin, Bur­ki­na Fa­so, El­fen­bens­kus­ten, Gam­bia, Gha­na, Gu­i­nea, Gu­i­nea Bis­sau, Kap Ver­de, Li­be­ria, ma­li, Ni­ger, Ni­ge­ria, Se­ne­gal, Si­er­ra Le­o­ne och To­go.

●●Den sam­man­lag­da be­folk­nings­mäng­den är om­kring 350 mil­jo­ner män­ni­skor.

●●Eco­was ge­nom­för även freds­be­va­ran­de in­ter­ven­tio­ner och fun­ge­rar som med­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.