Cypern sål­de pass till bin La­din-släk­ting

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Tt

Cypern har länge fått kri­tik för sin för­sälj­ning av så kal­la­de gyl­le­ne pass, som in­ne­bu­rit att med­bor­ga­re i län­der ut­an­för EU kun­nat kö­pa sig ett cyp­ri­o­tiskt pass för om­kring 2 mil­jo­ner eu­ro. Då Cypern är ett EU-land ger pas­set rätt att le­va och re­sa fritt i he­la EU.

Nu fram­kom­mer nya upp­gif­ter om vil­ka som egent­li­gen köpt sig in­trä­de i Eu­ro­pa. Av de minst 2 500 gyl­le­ne pass som ut­fär­dats mel­lan 2017 och 2019 har fle­ra gått till per­so­ner som skul­le kun­na ut­gö­ra sä­ker­hets­hot, rap­por­te­rar Ekot i sam­ar­be­te med al-Ja­zi­ra och Utri­kes­ma­ga­si­net.

Bland an­nat har en med­lem i släk­ten bin La­din köpt ett pass, upp­ger al-Ja­zi­ra. Även om­kring tu­sen högt upp­sat­ta rys­ka med­bor­ga­re, fle­ra av dem med star­ka kopp­ling­ar till Kreml, ska fin­nas bland ”kun­der­na”, en­ligt det Qa­tar-ba­se­ra­de tv-bo­la­get.

Cy­perns in­ri­kesmi­nis­ter Ni­cos Nou­ris för­sva­rar sig med att det he­la har skett en­ligt gäl­lan­de re­gel­verk, sam­ti­digt som han på­pe­kar att lan­det nu har stra­mat upp pass­för­sälj­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.