Smugg­la­de ko­ka­in i katt­sand

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Tt

1,8 ton ko­ka­in – snill­rikt gömd i på­sar med katt­sand. Det fyn­det gjor­de tul­len i tys­ka Ham­burg i mars i år, rap­por­te­rar Ham­bur­ger Mor­gen­post.

Tul­la­re upp­täck­te att nå­got in­te stäm­de då con­tai­nern med katt­sand från Pe­ru rönt­ga­des. Vid en när­ma­re in­spek­tion hit­ta­des dro­ger­na, som be­räk­nas ha ett ga­tuvär­de på om­kring 400 mil­jo­ner eu­ro.

I ja­nu­a­ri gjor­des ett lik­nan­de fynd, då myn­dig­he­ter­na upp­täck­te att en con­tai­ner från Colom­bia ha­de för­setts med ett lönn­fack un­der gol­vet, där 400 ko­ka­in­pa­ket ha­de gömts. I bå­da fal­len tving­a­des ut­re­dar­na läg­ga ner för­un­der­sök­ning­en, då det in­te gick att spå­ra någ­ra miss­tänk­ta gär­nings­män.

Ham­nen i Ham­burg är en av värl­dens störs­ta con­tai­ner­ham­nar och en stor om­last­nings­plats för den in­ter­na­tio­nel­la nar­ko­ti­ka­han­deln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.