Stäng­da grän­ser ska­par jul­bordspa­nik

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Tt-Ntb

Nor­ge fruk­tar nu att co­ro­na­pan­de­min kan få kon­se­kven­ser för jul­bor­den. De stäng­da grän­ser­na mot Sve­ri­ge in­ne­bär näm­li­gen risk för brist på en norsk fa­vo­rit – rib­be.

Rib­be, un­ge­fär sid­fläsk med ben, är ett mås­te i Nor­ge till jul. Norr­män som bor nä­ra svens­ka grän­sen hand­lar gär­na fläsk i Sve­ri­ge, men i år är ingen­ting som van­ligt.

– Om grän­sen mot Sve­ri­ge fort­sät­ter va­ra stängd till jul kan vi få brist på rib­be, sä­ger Leif Mal­vin Knut­sen, chef för den nors­ka kött­gros­sis­ten Fat­land-grup­pen, till Nettav­si­en.

Om in­te im­port­kvo­ter­na höjs fruk­tar han ett un­der­skott på om­kring 1 500 ton. Jord­bruks­or­ga­ni­sa­tio­nen Nor­tu­ra ma­nar dock till lugn in­för jul:

– Det kom­mer in­te att rå­da brist. Bran­schen har re­dan till­gång till sto­ra im­port­kvo­ter, bå­de på hel gris och på färsk rib­be, sä­ger mark­nads­chef Ole Niko­lai Skul­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.