13

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Tt-Reu­teRs

per­so­ner har kvävts el­ler klämts ihjäl un­der en po­lisin­sats mot en natt­klubb i pe­rus hu­vud­stad Li­ma, en­ligt myn­dig­he­ter­na. Tra­ge­din in­träf­fa­de när fest­del­ta­gar­na för­sök­te läm­na klub­ben då den stor­ma­des av po­li­sen, som skul­le av­bry­ta fes­ten ef­tersom den bröt mot lan­dets co­ro­na­re­strik­tio­ner. Tu­mult ut­bröt och pa­nikslag­na män­ni­skor kläm­des fast mel­lan en­tré­dör­ren och en trap­pa som led­de ned till ga­tan. Ut­ö­ver de 13 döds­off­ren har minst sex per­so­ner ska­dats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.