Whyte åk­te på över­ras­kan­de knock mot Po­vet­kin

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Dil­li­an Whyte be­seg­ra­de fin­län­da­ren Ro­bert Helenius år 2017. Den gång­en var brit­ten be­tyd­ligt bätt­re än den blå­vi­ta tung­vikts­bjäs­sen.

Whyte har un­der vå­ren och som­ma­ren ta­lat om en VM-ti­tel­match men de pla­ner­na fick sig en törn då han nå­got över­ras­kan­de föll mot 40-åri­ge rys­sen Alek­sandr Po­vet­kin.

Whyte in­led­de i stor stil och gol­va­de den rys­ka ve­te­ra­nen vid två till­fäl­len men Po­vet­kin vi­sa­de än en gång att han tål en hel del stryk. Två vas­sa väns­ter­kro­kar i fem­te ron­den blev se­dan Why­tes fall. Ring­do­ma­ren räk­na­de ut Whyte och över­rask­ning­en var ett fak­tum.

– Jag ha­de kol­lat in ho­nom på för­hand och viss­te vil­ka sorts slag jag skul­le för­sö­ka mig på, sä­ger Po­vet­kin.

För­lus­ten var blott den and­ra för Whyte som ti­di­ga­re en­dast för­lo­rat mot lands­man­nen Ant­ho­ny Jos­hua. Po­vet­kin har för­lo­rat mos Jos­hua och Wla­di­mir Klitj­ko.

2017 slog allt­så Whyte Helenius. Fin­län­da­ren var in­te i bäs­ta möj­li­ga skick då och hans ma­na­ger Mar­kus Sund­man har sagt att Whyte kun­de va­ra en po­ten­ti­ell mot­stån­da­re på hös­ten.

I sam­ma match­kväll för­sva­ra­de Ka­tie Tay­lor al­la si­na fy­ra VM-bäl­ten i re­pri­sen mot Del­fi­ne Per­soon. Den obe­seg­ra­de ir­län­da­ren vann bel­ga­ren på po­äng: 96–94, 96–94, 98–93.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.