Uefa kan be­hål­la en­kel­mö­ten i CL

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-TT-AFP

En­kel­mö­te­na i Cham­pi­ons Le­a­gue­slut­spe­let var en nöd­lös­ning för att kun­na ge­nom­fö­ra tur­ne­ring­en un­der pan­de­min.

Men ef­ter fart­fyll­da och mål­gla­da mat­cher kan upp­läg­get bli kvar.

– Vi tving­a­des gö­ra det, men i slutän­den ser vi att vi hit­tat nå­got nytt, sä­ger Ue­fas ord­fö­ran­de Alek­san­der Ce­fe­rin till Reu­ters.

Åt­ta lag res­te till Por­tu­gals hu­vud­stad Lis­sa­bon för att gö­ra upp i en kom­pri­me­rad ver­sion av her­rar­nas Cham­pi­ons Le­a­gue-slut­spel. Lik­nan­de upp­lägg har ock­så ge­nom­förts i da­mer­nas Cham­pi­ons Le­a­gue och her­rar­nas Eu­ro­pa Le­a­gue.

Alek­san­der Ce­fe­rin me­nar att det nya for­ma­tet med en­kel­mö­ten tving­at la­gen att an­fal­la mer än ti­di­ga­re.

– Det är in­te så myc­ket tak­tik. Om ett lag gör mål mås­te det and­ra la­get gö­ra mål så fort som möj­ligt, sä­ger han.

Än så länge finns in­te nå­got kon­kret för­slag, men Ce­fe­rin är in­te främ­man­de för att änd­ra upp­läg­get.

– Jag tror att det skul­le bli myc­ket mer spän­nan­de än for­ma­tet vi har nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.