Tån­nan­der mat­chens man då Ha­ka tog förs­ta se­gern

Hans förs­ta match mel­lan Ha­kas stol­par slu­ta­de med fy­ra in­släpp­ta bol­lar. I den and­ra gick det bätt­re då Ja­kob Tån­nan­der höll nol­lan.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JONAS VON WENDT jonas.wendt@ksf­me­dia.fi

– Förs­ta mat­chen var li­te job­big. Men nu har jag fått ett par vec­kor på mig att kom­ma in i la­get och då är det lät­ta­re att spe­la, sä­ger den 20-åri­ge skå­ning­en som i vint­ras an­län­de till Helsing­fors och HJK.

I HJK är kon­kur­ren­sen tuff och då han för någ­ra vec­kor se­dan fick möj­lig­he­ten att gå till Ha­ka på lån tve­ka­de han in­te.

– Jag snac­ka­de med trä­na­ren och mål­vaktsträ­na­ren i HJK och vi kom fram till att det i det­ta lä­ge är bätt­re att jag flyt­tar till Val­ke­a­ko­ski. Man vill ju fram­för allt spe­la och i Ha­ka var möj­lig­he­ter­na stör­re att få spel­tid än i HJK.

HIFK höll i takt­pin­nen och ska­pa­de uppe­mot ti­o­ta­let kva­li­fi­ce­ra­de mål­chan­ser men trots ett mas­sivt spelö­ver­tag för hem­ma­la­get kun­de Ha­ka täm­li­gen över­ras­kan­de läm­na hu­vud­sta­den och sät­ta sig på bus­sen hem till sta­den med de känn­spa­ka fa­briks­pi­por­na med tre po­äng i ba­ga­get.

Tån­nan­der ha­de stor del i att Ha­ka vann. Den 20-åri­ge skå­ning­en var fel­fri mel­lan stol­par­na och stod för någ­ra rik­tigt svet­ti­ga rädd­ning­ar. Att se­gern sma­ka­de bra märk­tes tyd­ligt ef­ter mat­chen.

– Det var väl­digt myc­ket käns­lor ef­ter slut­sig­na­len. Se­gern be­ty­der oer­hört myc­ket. Nu tar vi med oss det­ta och kör på. Med den­na käm­paglöd blir det bra ock­så fram­ö­ver, sä­ger Tån­nan­der.

Mostagh Yag­hou­bi stod som van­ligt bakom väl­digt myc­ket i of­fen­si­ven. Den all­tid obe­räk­ne­li­ge mitt­fäl­ta­ren har ett spel­sin­ne som få och ett pass­nings­re­gis­ter som in­te sär­skilt många i li­gan kan mat­cha.

Yag­hou­bi kon­cen­tre­ra­de sig för det mesta på det vä­sent­li­ga även om det blev ett par ef­ter­släng­ar och en del gnabb. Han och HIFK­kap­te­nen Han­nu Pa­tro­nen för­de någ­ra ”dis­kus­sio­ner” un­der mat­chens gång.

Yag­hou­bi fick sista chan­sen att kvit­te­ra men fri­spar­ken från 20 me­ter seg­la­de fem me­ter över må­let.

Tån­nan­der byt­te stor­sta­den mot be­tyd­ligt mind­re Val­ke­a­ko­ski. Men för kil­len som kom­mer från Dal­by ut­an­för Lund var det ing­en chock.

– Jag gil­lar Val­ke­a­ko­ski. Vac­ker na­tur och trev­li­ga män­ni­skor. Och så är det gi­vet­vis ro­ligt att få spe­la fot­boll, sä­ger 20-åring­en.

22-åri­ga Sa­mi Vä­li­mä­ki kom tvåa i Eu­ro­pa­tou­rens täv­ling i Wa­les och kir­ra­de sam­ti­digt en bil­jett till kar­riä­rens förs­ta ma­jor, US Open.

Det tog tre täv­ling­ar ef­ter återstar­ten att hit­ta ryt­men men nu är Sa­mi Vä­li­mä­ki i glöd­het form. 22-åring­en följ­de upp den de­la­de sjät­te­plat­sen från för­ra hel­gen med en andra­plats på Eu­ro­pa­tou­rens täv­ling i Wa­les.

Vä­li­mä­k­is förs­ta he­la sä­song på Eu­ro­pa­tou­ren har va­rit en verk­lig suc­cé. Andra­plat­sen är hans fjär­de tio-i-topp-pla­ce­ring på ba­ra tolv tur­ne­ring­ar. Re­sul­ta­tet på Cel­tic Ma­nor Re­sort är fin­län­da­rens näst­bäs­ta på Eu­ro­pa­tou­ren. I mars skräll­de han i Oman Open där han vann i ba­ra sin sjät­te Eu­ro­pa­tour­täv­ling.

Tack va­re de fi­na re­sul­ta­ten i Wa­les för­tjä­na­de Vä­li­mä­ki en plats i sin förs­ta ma­jor, US Open. Tou­rens gol­fa­re sam­la­de in rank­nings­po­äng i de fem se­nas­te täv­ling­ar­na och de tio bäs­ta gol­far­na be­lö­na­des med täv­lings­rätt till US Open, som spe­las i slu­tet av sep­tem­ber i New York. Vä­li­mä­k­is namn hit­ta­des på en sjun­de­plats i rank­ning­en.

Vä­li­mä­ki är den tred­je fin­länds­ka herr­spe­la­ren som får spe­la i en ma­jor. Till den ex­klu­si­va klub­ben hör ock­så Mik­ko Ilo­nen och Mik­ko Kor­ho­nen.

Klirr i kas­san

Vä­li­mä­ki var trea fö­re den av­slu­tan­de da­gen i Wa­les, tre slag bakom tät­du­on Se­basti­an Sö­der­berg och Con­nor Sy­me. Vä­li­mä­ki kla­ra­de den sista run­dan på 69 slag (–2) me­dan svens­ka Sö­der­berg (74, +3) och skot­ten Sy­me (75, +4) miss­lyc­ka­des.

Vä­li­mä­ki no­sa­de till och med på se­gern då han lyc­ka­des med en eag­le på ni­on­de hå­let. Två bo­geyn på de sista nio hå­len och en su­ve­rän frans­man för­stör­de än­då den fin­länds­ka fes­ten. Romain Lang­as­que slog sex bir­di­es un­der den sista run­dan och var fi­nal­da­gens bäs­ta gol­fa­re med sitt re­sul­tat på 65 slag (–6).

Lang­as­que vann sin förs­ta Eu­ro­pa­tour­täv­ling med två slag fö­re Vä­li­mä­ki. Andra­plat­sen ger re­jält med klirr i kas­san för Vä­li­mä­ki: drygt 101 000 eu­ro. För se­gern i Oman fick han dry­ga 265 000 eu­ro och to­talt har första­års­proff­set spe­lat in över 430 000 eu­ro i år.

FOTO: MIK­KO STIG/LEHTIKUVA

Ha­ka tog sä­song­ens förs­ta se­ger då HIFK tving­a­des ge sig.

FOTO: MIK­KO STIG/LEHTIKUVA

Mål­vak­ten Ja­kob Tån­nan­der var mat­chens man mot HIFK.

FOTO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Sa­mi Vä­li­mä­ki har gjort suc­cé un­der sitt förs­ta år på Eu­ro­pa­tou­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.