Pas­sion in­ra­mad i fär­ger, to­ner och dans

Kän­dislä­ka­ren och konst­sam­la­ren Ju­ha­ni Kir­pi­läs hem tjä­nar som scen för Valt­te­ri Rae­kal­li­os nya dans­verk.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Ke­hys JAN-PE­TER KAIKU kul­tur@hbl.fi

Konst­när­lig pla­ne­ring och iscen­sätt­ning: Valt­te­ri Rae­kal­lio. Ko­re­o­gra­fi: dan­sar­na Ry­an Ma­son och Ee­ro Ves­te­ri­nen in­stru­e­ra­de av Rae­kal­lio. Ma­nus för hör­spe­let: Jaak­ko Yliju­o­ni­kas. Skå­de­spe­la­re på ban­det: Jar­mo Koski. Konst­hem­met Kir­pi­lä 20.8.

Konst­hem­met Kir­pi­lä är in­te ba­ra ett centralt be­lä­get li­tet mu­se­um, för­val­tat av Fins­ka kul­tur­fon­den, ut­an ock­så ett sä­te för eve­ne­mang i mind­re ska­la.

Kän­dislä­ka­ren Ju­ha­ni Kir­pi­läs (1931–1988) pri­va­ta sam­ling på över 500 verk ut­sprid­da i hans sista, spa­ti­ö­sa bo­stad, ba­dar i den övers­ta vå­ning­ens ge­ne­rö­sa ljus. Det sä­ger sig självt att äga­ren ar­ran­ge­ra­de gran­di­o­sa fes­ter och spek­ta­ku­lä­ra sam­man­koms­ter här.

Valt­te­ri Rae­kal­lio som via sin plats­spe­ci­fi­ka och of­ta även lit­te­rärt be­to­na­de dans­konst gett nya per­spek­tiv på en om­fat­tan­de se­rie plat­ser och mil­jö­er, har nu fast­nat för just konst­hem­met Kir­pi­lä. Fö­re­ställ­ning­en Ke­hys (Ram), som träf­fan­de be­skrivs som ”fy­sisk sin­nes­te­a­ter”, ra­mar in och fo­ku­se­rar för att slut­li­gen öpp­na upp och vid­ga per­spek­ti­vet helt och fritt.

Konst­guid­ning

När vi i des­sa ti­der med sä­ker­hets­av­stånd och an­sikts­mas­ker i tur och ord­ning trä­der in i det sto­ra var­dags­rum­met slås vi av ”bor­ger­lig­he­tens dis­kre­ta charm”. Vi till­de­las hör­lu­rar och hör Jar­mo Koski lä­sa upp en text skri­ven av Jaak­ko Yli-Ju­o­ni­kas. Be­rät­ta­ren gui­dar oss ge­nom vå­ning­en och vi föl­jer verk i ur­val, från Ma­ria Wi­iks tist­lar till en mi­ni­a­tyr av en av­klädd man av He­le­ne Sch­jerf­beck. De ut­val­da tav­lor­na är märk­ta med dis­kre­ta ljus för det­ta till­fäl­le. Tex­ten, som blan­dar fak­ta och fik­tion, har ett konst- och kul­tur­hi­sto­riskt per­spek­tiv med bi­o­gra­fis­ka in­slag. Vi får ve­ta vil­ka rum vi be­fin­ner oss i me­dan vi lyss­nar, re­flek­te­rar, iakt­tar och vän­tar på en fort­sätt­ning.

Ope­ra och korv

I det sjät­te rum­met, som en­ligt tex­ten fö­re­bå­dar ka­os och om­välv­ning, anar vi att det lug­na och om­bo­na­de när­mar sig en vänd­punkt. I det in­ners­ta och me­ra pri­va­ta var­dags­rum­met mö­ter vi, slut­li­gen ut­an hör­lu­rar, följakt­li­gen Ry­an Ma­son och Ee­ro Ves­te­ri­nen i gråa bad­roc­kar sit­tan­de i sof­fan fram­för en te­ve där Ce­ci­lia Bar­to­li (?) sjung­er dra­ma­tis­ka ari­or. I den­na in­ram­ning är det näst in­till omöj­ligt att in­te av­lä­sa dem som just Kir­pi­lä och hans part­ner Karl Ro­senqvist, som till­sam­mans bod­de här 1979 till 1988.

En halvä­ten korv, ett tomt grogg­glas och det att de är helt in­ställ­da på ari­or­na, sig­na­le­rar en privat och gi­vet­vis fik­tiv sfär. Ope­ra­mu­si­ken och si­tu­a­tio­nen le­der till en ur­ladd­ning och de två her­rar­na i ba­ra mäs­sing­en fram­för en av­ska­lad men ge­nom­gå­en­de ex­pres­sivt lad­dad dans. I den var­vas ex­plo­si­vi­tet, de­li­ri­um­lä­gen med pas­sion men även med kam­rat­skap, öm­het och sam­för­stånd. Den kän­da ari­an Spo­sa son dis­prez­za­ta spe­las två gång­er och tycks un­der­stry­ka att det är svek och svart­sju­ka som tänt stu­bi­nen.

Kon­cep­tet som hel­het och de två de­lar­na till­sam­mans fun­ge­rar fint och ger en ful­lö­dig in­ram­ning av pas­sion i oli­ka av­se­en­den, med oli­ka fär­ger och to­ner.

I sep­tem­ber byts de två man­li­ga dan­sar­na ut mot An­na­ma­ri Ke­ski­nen och Mir­va Mä­ki­nen. Det ger ga­ran­te­rat ett an­nat in­tryck och öpp­nar upp för nya av­läs­ning­ar. Tex­ten finns på eng­els­ka med Ee­ro Ves­te­ri­nen som upp­lä­sa­re.

FOTO: VALT­TE­RI RAE­KAL­LIO/PRESSBILD

Ry­an Ma­son och Ee­ro Ves­te­ri­nen fram­för en lad­dad dans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.