Två klock­re­na mäs­ter­verk

Den här vec­kan de­lar film­kri­ti­kern Kris­ter Ug­gel­dahl ut högs­ta be­tyg till in­te ba­ra en, ut­an he­la två, fil­mer.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UG­GEL­DAHL kris­ter.ug­gel­dahl@ko­lum­bus.fi

I går, i dag, i mor­gon

(IIe­ri, Og­gi, Do­ma­ni, Ita­li­en-Frank­ri­ke 1963) Det blev en Oscar för I går, i dag, i mor­gon men det be­ror kanske me­ra på den in­vol­ve­ra­de ta­lang­en – så­väl bakom som fram­för ka­me­ran – än på strikt fil­mis­ka kva­li­te­ter. För re­gin står Vit­to­rio De Si­ca, här i far­ten med ett verk sig­ne­rat för­fat­tar­stor­he­ten Al­ber­to Mora­via. I be­sätt­ning­en in­går ock­så Sop­hia Lo­ren och Mar­cel­lo Mastro­i­an­ni, in­te il­la. Det är frå­ga om en trip­tyk och bäst är det in­le­dan­de av­snit­tet med en to­baks­smugg­lan­de Lo­ren som upp­täc­ker att det bäs­ta sät­tet att slip­pa fäng­el­set är att gö­ra sig gra­vid – sju gång­er om. In­te kons­tigt att man­nen i hu­set, Mastro­i­an­ni, tap­par mus­ten. Sam­ma duo dy­ker upp i de två öv­ri­ga bi­dra­gen. Yle Teema tis­dag 25.8 kl. 22.50–00.45

Win­ter’s Bo­ne

(USA 2010) Country no­ir är in­te den fag­ras­te av filmtra­di­tio­ner, det fram­gick med all tyd­lig­het av John Bo­or­mans Den dju­pa flo­den. Det gäl­ler ock­så för Deb­ra Gra­niks Win­ter’s Bo­ne, den­na bru­ta­la men av­gjort gri­pan­de upp­växt­skild­ring med den ut­ar­ma­de Mis­sou­rivi­schan som fond. Ree (Jen­ni­fer Law­rence i sin ge­nom­brotts­roll) är den sjut­ton­å­ri­ga jän­tan som ger sig i väg hem­i­från för att le­ta re­da på sin us­ling till far­sa. Men han är som upp­slu­kad av mar­ken och i stäl­let kon­fron­te­ras Ree med en ski­tig och kul­tu­rellt in­snö­ad verk­lig­het där ti­ga är guld och ta­la är få på tru­ten. Urstarkt, rentav hyp­no­tiskt. Det är ba­ra ban­jon som sak­nas. Sub nat­ten till ons­dag 26.8 kl. 00.05–02.00

Ab­so­lu­tion

(Hen­kesi edestä, Fin­land 2015) Om brott och straff, skuld och för­so­ning, hand­lar det i Pe­tri Kotwi­cas Ab­so­lu­tion, en psy­ko­lo­gisk thriller där en smit­nings­o­lyc­ka får för­ödan­de kon­se­kven­ser. Ee­ro Aho och Lau­ra Birn är pa­ret som på sin väg till för­loss­nings­sjuk­hu­set rå­kar kö­ra på en man. Birn, som är lyck­ligt omed­ve­ten om vad som egent­li­gen hän­de, anar oråd när hon på sjuk­hu­set träf­far en kvin­na (Ma­ri Ran­ta­si­la) vars äk­ta hälft ådra­git sig livs­ho­tan­de ska­dor – vil­ket in­te hind­rar de tu från att fort­sät­ta träf­fas. I fil­men finns många go­da rå­va­ror, bland des­sa ett som­mar­fa­gert Åbo, men som hel­het är slut­re­sul­ta­tet in­te helt över­ty­gan­de. Myc­ket känns for­ce­rat på grän­sen till pre­ten­tiöst. Yle

TV2 ons­dag 26.8 kl. 21.00–22.30 och 29.8 kl. 23.30–01.00

Buñu­el i la­by­rin­ten av sköld­pad­dor

(Buñu­el en el la­berin­to de las tor­gu­das, Spa­ni­en 2018) Ani­ma­tions­fil­mer hör som be­kant in­te en­dast barn­kam­ma­ren till. Det här är en ut­omor­dent­ligt in­tres­sant sak som byg­ger på in­spel­ning­en av Lu­is Buñu­els tred­je film, en et­no­gra­fiskt spet­sad do­ku­men­tär från den ur­fat­ti­ga Las Hur­des-re­gi­o­nen. Ef­ter skan­dalom­su­sa­de Guld­ål­dern (1930) vill fi­nan­siä­rer­na in­te ve­ta av den spans­ka sur­re­a­lis­ten, som i stäl­let går in för att spe­la in do­ku­men­tä­ren Las Hur­des. Det är upp­tak­ten till en nog så ka­o­tisk in­spel­ning un­der vil­ken Buñu­el tam­pas med si­na in­re de­mo­ner, när han in­te hjäl­per verk­lig­he­ten på tra­ven. Li­ka fa­sci­ne­ran­de som pro­vo­ka­tivt, Sal­va­dor Simó he­ter re­gis­sö­ren. Yle Teema ons­dag 26.8 kl. 22.00– 23.20

I he­tas­te la­get

(So­me Li­ke It Hot, USA 1959) Bil­ly Wil­der (Kvin­na ut­an sam­ve­te) till­hör­de den ge­ne­ra­tion av film­ska­pa­re som gjor­de dra­ma och komedi med sam­ma själv­klar­het. I he­tas­te la­get är en komedi där vi be­fin­ner oss här på klas­sisk mark. To­ny Cur­tis och Jack Lem­mon är de in­tet ont anan­de mu­si­ker­na som blir vitt­ne till en gangs­ter­upp­gö­rel­se, ba­ra för att klä ut sig och an­slu­ta sig till en hel­kvinn­lig or­kes­ter på tur­né. Det är så man kom­mer i kon­takt med kol­le­gan Ma­rilyn Mon­roe, som är char­mi­ga­re än nå­gon­sin här. Fast gra­tis kom de konst­när­li­ga fram­gång­ar­na in­te. Fak­tiskt sägs det att Mon­roe, som i värs­ta fall var tvung­en att gö­ra ett fem­ti­o­tal tag­ning­ar, jäm­för­de Wil­der med Adolf Hit­ler. Yle Teema lör­dag 29.8 kl. 21.37–23.35

FOTO: JESSIE EASTLAND

Jen­ni­fer Law­rence i Win­ter’s Bo­ne.

FOTO: MGM / YLE

I he­tas­te la­get med To­ny Cur­tis, Ma­rilyn Mon­roe och Jack Lem­mon.

FOTO: COMPAGNIA CINEMATOGR­AFICA CHAMPION

Mar­cel­lo Mastro­i­an­ni och Sop­hia Lo­ren i I går, i dag, i mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.